ÖĞRETİ VE ANTLAŞMALAR

———————————————

İSA MESİH’İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

 

PEYGAMBER EFENDİMİZ JOSEPH SMİTH’E VERİLEN VAHİYLERİ,

KİLİSE BAŞKANLIĞINDAKİ HALEFLERİ TARAFINDAN YAPILAN BAZI EK VAHİYLERİ İÇERİR

 

Yayınlayan

İSA MESİH’İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

SALT LAKE CITY, UTAH, A.B.D.

1989

 

GİRİŞ

Öğreti ve Antlaşmalar, bu son günlerde Tanrı’nın Krallığını yeryüzünde kurmak ve düzenlemek amacıyla verilmiş olan ilahi vahiylerin ve esinlenmiş bildirilerin derlemesidir. Birçok bölüm İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin üyelerine hitap etse de, verilen mesajlar, uyarılar ve

öğütler tüm insanlığın yararı içindir ve her yerde bulunan tüm insanlara, onların dünyevi saadetleri ve sonsuz kurtuluşları hakkında Rab İsa Mesih’in sesini duymaları için bir davet içerir.

Bu derlemedeki vahiylerin çoğu İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin ilk peygamberi ve başkanı olan Oğul Joseph Smith’in aracılığıyla alınmıştır. Diğer vahiyler ise Başkanlık makamındaki haleflerinden bazıları tarafından yayınlanmıştır (bkz. 135, 136 ve 138’inci bölüm başlıkları ve Resmi Bildiriler 1 ve 2).

Öğreti ve Antlaşmalar kitabı, Kutsal Kitap, Mormon Kitabı ve Çok Değerli İnci kitapları ile birlikte Kilise’nin temel eserlerinden biridir. Ne var ki, Öğreti ve Antlaşmalar kitabı eşsiz bir eserdir, çünkü eski belgelerin bir çevirisi değildir, aslı yenidir ve Tanrı tarafından onun seçilmiş peygamberleri aracılığıyla O’nun kutsal işini geri getirmek ve Tanrı’nın yeryüzündeki krallığının bu günlerde kurulması için gönderilmiştir. Bu vahiylerde, Rab İsa Mesih’in, zamanların dolduğu bu devirdeki yeniden konuşan sevecen, ama sert olan sesini duyabiliriz; ve burada başlayan iş O’nun ikinci gelişi için bir hazırlıktır; dünya başladığından beri bütün kutsal peygamberlerin söylediği sözlerin yerine geldiğini gösterir ve bu sözlerle uyum içindedir.

Oğul Joseph Smith 23 Aralık 1805 tarihinde,Vermont eyaletinin, Windsor vilayetinde, Sharon’da doğmuştur. Çocukluğu sırasında ailesi batı New York’taki Manchester bölgesine taşınmıştır. 1820 yılında Manchester yakınlarında yaşadıkları sırada, 14 yaşındayken ilk görümünü tecrübe eder; Ebedi Baba Tanrı ve Oğlu İsa Mesih tarafından şahsen ziyaret edilir. Bu görümde ona Yeni Antlaşma zamanında kurulan gerçek İsa Mesih Kilisesi’nin ve Kilise’nin yönettiği sevindirici haberin tamamının artık yeryüzünde olmadığı söylenir. Hemen ardından gelen diğer ilahi belirtiler sayesinde birçok melek gelip ona öğretir; Tanrı’nın ondan yeryüzünde yapmasını istediği özel bir işin olduğu kendisine gösterilir ve onun sayesinde İsa Mesih’in Kilisesi tekrar yeryüzüne geri getirilecektir.

Zamanı gelince, verilen ilahi yardım sayesinde Joseph Smith’in Mormon Kitabı’nı tercüme edip yayınlaması sağlanır. Bu süre içerisinde Joseph Smith ve Oliver Cowdery, Vaftizci Yahya tarafından 1829 yılının mayıs ayında Harun Rahipliğine atanır (bkz. ÖA 13); kısa bir süre sonra da eski Havariler Petrus, Yakup ve Yuhanna tarafından Melkizedek Rahipliğine atanırlar (bkz. ÖA 27:12). Ardından Musa, İlya, İlyas ve birçok eski peygamberler tarafından onlara rahiplik anahtarlarının verildiği diğer atamalar yapılır (bkz. ÖA 110; 128:18, 21). Bu atamalar aslında ilahi yetkinin yeryüzünde tekrar insanlara iade edilmesidir. 6 Nisan 1830’da cennetten verilen talimatlar doğrultusunda Peygamber Efendimiz Joseph Smith, Kilise’yi kurar ve böylece gerçek İsa Mesih’in Kilisesi tekrar insanlar arasında sevindirici haberi öğretmeye ve kurtuluşun kutsal törenlerini uygulamaya yetkisi olan etkin bir kurum olarak kurulur. (Bkz. Çok Değerli İnci, Joseph Smith—Tarihi 1:1–75 ve ÖA 20.)

Bu mukaddes vahiyler dualara cevap olarak, ihtiyaç duyulduğunda, gerçek kişilerin başına gelmiş gerçek hayattaki olayların sonucunda gelmiştir. Peygamber Efendimiz ve yardımcıları ilahi rehberlik için başvurmuş, bu vahiyler de onların cevap aldığını doğrulamaktadır. Bu vahiylerde iade edilişi, İsa Mesih’in sevindirici haberinin başladığını ve zamanların dolduğu devire girildiğini görebilirsiniz. Kilisenin New York ve Pennsylvania’dan batıya, Ohio’ya, Missouri’ye, Illinois’a ve sonunda Batı Amerika’daki Büyük Vadi bölgesine göçüşü ve bu yeni zamanda Sion’u yeryüzünde kurmaya çalışan azizlerin başından geçen büyük sıkıntılar bu vahiylerde anlatılır.

Daha önceki bölümlerin çoğu Mormon Kitabı’nın tercümesi ve yayınlanması ile ilgili konulardan oluşur (bkz. bölümler 3, 5, 10, 17 ve 19). Daha sonraki bölümlerden bazıları Peygamber Efendimiz Joseph Smith’in Kutsal Kitap’ın esinlenmiş tercümesini hazırlarken yaptığı işleri dile getirir; bu aşamada birçok önemli öğretiler içeren bölümler verilmiştir (bkz., örneğin, bölümler 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 ve 132, bu bölümlerin her birinin Kutsal Kitap’ın tercümesiyle doğrudan bir ilişkisi vardır).

Bu vahiylerde, Tanrı Birliği’nin özelliği, insanlığın başlangıcı, şeytanın gerçek olduğu, ölümlü hayatın amacı, emirlere uymanın zorunluluğu, tövbeye duyulan ihtiyaç, Kutsal Ruh’un hareket tarzı, kurtuluşla ilgili kutsal törenler ve kurallar, dünyanın geleceği, Diriliş ve Yargı’dan sonra insanın gelecekteki durumu, evlilik bağının sonsuzluğu ve ailenin sonsuz tabiatı gibi temel konularda açıklamalar verilmiş, sevindirici haberin öğretileri bildirilmiştir. Aynı şekilde gözetmenlerin, Birinci Başkanlığın, Onikiler Meclisinin ve Yetmişlerin göreve çağrılışı ve diğer başkanlık makamlarının ve kurullarının kurulması gibi Kilise’nin idari yapısının yavaş yavaş başlama şekli açıklanır. Sonunda İsa Mesih hakkında verilen tanıklık—Onun ilahiliği, büyüklüğü, mükemmelliği, sevgisi ve fidye ile kurtarıcı gücü—bu kitabı insanlık ailesi için çok değerli ve dünyadaki bütün zenginliklerden daha kıymetli kılmaktadır.

Vahiylerin bazıları 1833 yılında Sion (Independence), Missouri’de A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ (Mesih’in Kilisesi’nin Yönetimi ile ilgili Emirler Kitabı) adı altında yayınlanmıştır. Bu yayınlanan kitapla ilgili olarak Kilise’nin yaşlıları Rab’bin kendilerine bu vahiylerin doğru olduğunu bildirdiğine dair ciddi tanıklıklarını vermişlerdir. Rab, hizmetkarları ile haberleşmeye devam ettiği için, iki yıl sonra Kirtland, Ohio’da Son Zaman Azizler Kilisesinin Öğreti ve Antlaşmaları adı altında daha geniş bir derleme yayınlanmıştır. 1835 yılında yayınlanan bu kitaba Oniki Havariler’in aşağıda yazdıkları tanıklık eklenmiştir:

 

ÖĞRETİ VE ANTLAŞMALAR KİTABININ

DOĞRU OLDUĞUNA DAİR ONİKİ HAVARİLER’İN TANIKLIĞI

Bu tanıklık, şahitlerin Rab’bin Emirleri Kitabı hakkında verdiği tanıklıktır; bu amaçla Tanrı bu emirleri kendi Kilisesine, Kilise’nin oyu alınarak görevlendirilen Oğul Joseph Smith’in aracılığıyla vermiştir.

Biz, bunun için, bütün dünyada bulunan insanlara, yeryüzündeki herkese tanıklığımızı gönülden vermeyi hissediyoruz ki Rab, Kutsal Ruh’unu üzerimize dökerek ruhlarımıza tanıklık etti, öyle ki bu emirlerin Tanrı’dan gelen ilhamla verildiğini, tüm insanlar için yararlı olduğunu ve gerçekten doğru olduğunu bildirdi.

Tanrı bizim yardımcımız olarak bu tanıklığımızı bütün dünyaya veriyoruz ve Tanrı Babanın ve Oğlu İsa Mesih’in lütfu sayesinde bu tanıklığımızı bütün dünyaya bildirme ayrıcalığına sahip olmamıza izin verildi, bundan dolayı büyük sevinç duyuyoruz ve her zaman insançocuklarının bunlardan faydalanması için Rab’be dua ediyoruz.

Onikilerin adları:

            Thomas B. Marsh

            David W. Patten

            Brigham Young

            Heber C. Kimball

            Orson Hyde

            Wm. E. McLellin

            Parley P. Pratt

            Luke S. Johnson

            William Smith

            Orson Pratt

            John F. Boynton

            Lyman E. Johnson

Öğreti ve Antlaşmaların daha sonraki baskılarında, alınan ek vahiyler ve diğer önemli kayıtlar Kilise’nin yetkili meclisleri tarafından ya da Kilisenin konferanslarında onaylanıp kabul edildikten sonra ilave edilmiştir.

1835 baskısından itibaren yedi teoloji ders dizisi de eklenmiştir; bunlara “İman Dersleri” adı verilmiştir. Bunlar 1834–1835 yılları arasında Kirtland, Ohio’da Peygamberler Okulu’nda kullanılmak üzere hazırlanmıştı. Eğitim ve öğreti ile ilgili konularda yararlı olmasına rağmen, bu dersler 1921 baskısından sonra Öğreti ve Antlaşmalar’dan çıkarılmıştır; bunun sebebi ise bütün Kilise’ye vahiy olarak verilmemiş ya da sunulmamış olmasıdır.

Öğreti ve Antlaşmalar’ın şimdiki baskısına üç doküman daha ilk kez eklenmiştir. 137. ve 138. bölümler ölülerin kurtuluşu ile ilgili temel konuları açıklar. Resmi Deklarasyon II ise layık her erkek üyenin ırkı ve rengi göz önüne alınmadan rahipliğe atanabileceğini bildirir.

Geçmişteki İngilizce baskılarda, özellikle bölüm başlıklarındaki tarihi bölümlerde bazı hataların tekrarlandığı bilinmektedir. Bu nedenle, bu baskıda tarihler ve yer isimleri ile ilgili düzeltmeler yapılmıştır ve uygun görülen yerlerde başka küçük düzeltmeler de yapılmıştır (örneğin 78. Bölüm’den başlamak üzere olağan dışı isimlerin kullanılışına son verilmesi gibi. Bu değişikliklerin yapılmasının amacı bu eserin tarihi dokümanlarla uyum içinde olmasını sağlamaktır. Bu son baskı ile ilgili diğer belirgin özellikler göndermelerin, bölüm başlıklarının ve konu ile ilgili özetlerin geliştirilmesini kapsamaktadır; bütün bunların amacı okuyuculara Öğreti ve Antlaşmalar’da verilen Rab’bin mesajını anlamalarına ve sevinmelerine yardımcı olmaktır.

Öğreti ve Antlaşmalar kitabının İngilizce baskısındaki bölüm açıklamalarında the History of the Church’e (History of the Church,) ait göndermeler bulunmaktadır. The History of the Church, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin 1820-1848 yılları arasındaki tarihi kayıtlarını anlatan yedi ciltlik bir eserdir. Bu eserin tercümesi yapılmadığı ve sadece İngilizcesi mevcut olduğu için, Öğreti ve Antlaşmalar kitabının bu baskısında bulunan bölüm açıklamalarındaki the History of the Church ile ilgili kaynak alıntıları bu tarihi kayıtların İngilizce ciltlerine gönderme yapmaktadır.

 

İÇİNDEKİLERİN KRONOLOJİK SIRALAMASI

 

                        Zaman           Yer                                                                  Bölümler

1823               Eylül                Manchester, New York                                   2

 

1828               Temmuz         Harmony, Pennsylvania                                 3

                        Yaz                  Harmony, Pennsylvania                                10

1829               Şubat              Harmony, Pennsylvania                                 4

 

                        Mart                 Harmony, Pennsylvania                                 5

                        Nisan               Harmony, Pennsylvania                                 6, 7, 8, 9

                        Mayıs               Harmony, Pennsylvania                                 11, 12, 13

                        Haziran            Fayette, New York                                         14, 15, 16, 17, 18

1830               Mart                 Manchester, New York                                   19

                        Nisan               Fayette, New York                                          20*, 21

                        Nisan               Manchester, New York                                   22, 23

                        Temmuz          Harmony, Pennsylvania                                  24, 25, 26

                        Ağustos           Harmony, Pennsylvania                                  27

                        Eylül                 Fayette, New York                                           28, 29, 30, 31

                        Ekim                Fayette, New York                                           32*, 33

                        Kasım              Fayette, New York                                           34

                        Aralık               Fayette, New York                                            35, 36, 377

1831               Ocak                Fayette, New York                                          38, 39, 40

                        Şubat               Kirtland, Ohio                                                   41, 42, 43, 44

                        Mart                Kirtland, Ohio                                                    45, 46, 47, 48, 49

                        Mayıs              Kirtland, Ohio                                                    50

                        Mayıs              Thompson, Ohio                                               51

                        Haziran            Kirtland, Ohio                                                   52, 53, 54, 55, 56

                        Temmuz          Siyon, Jackson County, Missouri                   57

                        Ağustos           Sion, Jackson County, Missouri                     58, 59, 60

                        Ağustos           Missouri Irmağının yanı, Missouri                    61, 62

                        Ağustos           Kirtland, Ohio                                                    63

                        Eylül                 Kirtland, Ohio                                                    64

                        Ekim                Hiram, Ohio                                                       65

                        Ekim                Orange, Ohio                                                    66

                        Kasım              Hiram, Ohio                                                      1, 67, 68, 69, 133

                        Kasım              Kirtland, Ohio                                                    70

                        Aralık               Hiram, Ohio                                                       71

                        Aralık               Kirtland, Ohio                                                    72

1832                Ocak               Hiram, Ohio                                                      73, 74

                        Ocak                Amherst, Ohio                                                  75

                        Şubat               Hiram, Ohio                                                      76

1832               Mart                 Hiram, Ohio                                                       77, 78, 79, 80, 81

                        Nisan               Jackson County, Missouri                               82, 83

                        Nisan               Independence, Missouri                                  83

                        Ağustos           Hiram, Ohio                                                      99

                        Eylül                 Kirtland, Ohio                                                    84

                        Kasım              Kirtland, Ohio                                                   85

                        Aralık               Kirtland, Ohio                                                   86, 87*, 88

1833               Şubat              Kirtland, Ohio                                                    89

                        Mart                 Kirtland, Ohio                                                   90, 91, 92

                        Mayıs               Kirtland, Ohio                                                   93, 94

                        Haziran            Kirtland, Ohio                                                   95, 96

                        Ağustos           Kirtland, Ohio                                                  97, 98

                        Ekim                Perrysburg, New York                                    100

                        Aralık              Kirtland, Ohio                                                   101

1834               Şubat               Kirtland, Ohio                                                  102, 103

                        Nisan               Kirtland, Ohio                                                  104*

                        Haziran            Fishing Irmağı, Missouri                                 105

                        Kasım              Kirtland, Ohio                                                  106

1835                Mart                Kirtland, Ohio                                                  107

                        Ağustos           Kirtland, Ohio                                                  134

                        Aralık               Kirtland, Ohio                                                  108

1836               Ocak                Kirtland, Ohio                                                  137

                        Mart                 Kirtland, Ohio                                                  109

                        Nisan               Kirtland, Ohio                                                  110

                        Ağustos           Salem, Massachusetts                                  111

1837                Temmuz          Kirtland, Ohio                                                 112

1838                Mart                Far West, Missouri                                         113*

                        Nisan               Far West, Missouri                                         114, 115

                        Mayıs              Spring Hill, Daviess County, Missouri           116

                        Temmuz          Far West, Missouri                                          117, 118, 119, 120

1839                Mart                Liberty Cezaevi, Clay County, Missouri        121, 122, 123

1841                Ocak              Nauvoo, Illinois                                                 124

                        Mart                Nauvoo, Illinois                                                 125

                        Temmuz          Nauvoo, Illinois                                                126

1842                Eylül                Nauvoo, Illinois                                                127, 128

1843                Şubat              Nauvoo, Illinois                                               129

                        Nisan               Ramus, Illinois                                                130

                        Mayıs               Ramus, Illinois                                                 131

                        Temmuz          Nauvoo, Illinois                                                132

1844                Haziran           Nauvoo, Illinois                                               135

1847                Ocak               Kış Konutları (şimdi Nebraska)                    136

1890                Ekim               Salt Lake Şehri, Utah                                     Resmi Bildiri 1

1918                Ekim                Salt Lake Şehri, Utah                                    138

1978                Haziran            Salt Lake Şehri, Utah                                    Resmi Bildiri 2

 *Olduğu yer ya da yakınındaki bir yer belirtilmiştir


Home -  Ev