1.      Cennetteki Babamızın Planı

2.      İsa Mesih'in Sevindirici Haberi

3.      Sevindirici Haberin Geri Getirilişi

4.      Sonsuz İlerleme

5.      Mesih Benzeri Bir Hayat Sürmek

6.  Kilise Üyeliği

 

1. CENNETTEKİ BABAMIZIN PLANI

1. Tanrı Baba'nın mutluluğumuz için bir planı vardır.  Buna kurtuluş planı denir. 

2. İsa Mesih, bu planın merkezini oluşturur.

3. Tanrı, planı hakkındaki hakikatleri peygamberler vasıtasıyla bildirir. 

4. Peygamber Joseph Smith, İsa Mesih'in son günlerdeki bir şahididir.  Tanrı, ilahi plan hakkındaki bilgileri onun vasıtasıyla bizlere iletmiştir. 

5. Mormon Kitabı, ilahi planı açıkça ifade eden, İsa Mesih'e ait bir başka ahittir. 

6. Kutsal Ruh vasıtasıyla herkes bu mesajın doğru olduğunu bilebilir. 

1. İLKE 

İLAHİ BABA'MIZIN PLANI 

Tanrı’ya İnanırız

Birçok insan, farklı isimler vermiş olmalarına rağmen bir Yüce Varlığa inanır.  Bizler Tanrı'nın yaşadığını biliyoruz. 

Tanrı Mükemmeldir 

Tanrı mükemmeldir, her şeyi bilir ve her şeye gücü yeter.  O merhametli, şefkatli ve adildir.  Ona iman edebileceğimizi biliyoruz.  O'nu tüm kalbimizle sevebiliriz. 

Tanrı Cennetteki Babamızdır 

Bizler, Cennetteki Babamızın çocuklarıyız.  Biz onun suretinde yaratıldık.  O, tüm insanların babası olduğu için hepimiz kardeşiz. 

Tanrı'nın Bizim İçin Bir Planı Vardır 

Babamız olarak, Tanrı bizleri sever.  O, ilerlememizi ve mutlu olmamızı, kendisine daha çok benzememizi ister.  Bu hayatta ve O'nunla birlikte olacağımız ebedi hayatta bizlere sevinç getirecek olan bir kurtuluş planı hazırlamıştır. 

KUTSAL YAZILAR 

Mosiya 4:9 ("Tanrıya inan;...O'nun tüm hikmete ve tüm kudrete sahip olduğuna inan.") 

Tekvin 1:26--27 ("Tanrı insanı kendi suretinde yarattı.") 

Matta 5:48 ("Bu yüzden cennetteki Baba'nız mükemmel olduğu için siz de mükemmel olun.") 

Resullerin İşleri 17:24--29 ("Bizler Tanrı'nın zürriyetiyiz.") 

Romalılar 8:16 ("Bizler Tanrı'nın çocuklarıyız.") 

2. İLKE 

İSA MESİH'İN İLAHİ OĞUL OLUŞU 

Günah ve Ölümün Üstesinden Gelmek İçin Yardıma İhtiyaç Duyarız 

Cennetteki Baba'mızın yardımı olmaksızın kurtuluş planından faydalanamayız.  Bu ölümlü hayatta her birimiz günah işler ve mükemmellikten uzaklaşırız.  İşlediğimiz günahlar, cennetteki Babamıza dönmeye layık olmamızı engeller.  Ayrıca, hepimiz bir gün ölecek ve böylece bu ölümlü hayatı sona erdirmiş olacağız.  

Tanrı, Planını Yerine Getirmesi İçin İsa Mesih'i Gönderdi 

Tanrı, huzuruna dönebilmemiz amacıyla günah ve ölümün üstesinden gelebilmemiz için bir yol hazırlamıştır.  Kurtuluş planındaki temel öğe İsa Mesih'tir.  [Yuhanna 3:16]  Cennetteki Baba'mızın bize karşı büyük bir sevgi duyduğunu düşünmek harika bir duygudur. 

Mesih, Günah ve Ölümün Üstesinden Gelmiştir 

İsa, kurtuluş planındaki görevini yerine getirmiştir.  O'nun fedakârlığı ve dirilişi sayesinde bizler günahın etkilerinin üstesinden gelebileceğiz ve tüm insanlar fiziksel ölümden sonra tekrar yaşayacaktır.

Mesih, Planı Nasıl Yerine Getireceğimizi Gösterdi 

Kurtuluş planını anlamak basit ve kolaydır, fakat bize düşen onu izlemeyi seçmektir.  [Yuhanna 14:6]  Mükemmel örneği ve öğretileriyle İsa, bu planı nasıl yerine getireceğimizi göstermiştir. 

O'nun Öğrettiklerini Yapmak İçin İman Sahibi Olun 

İsa Mesih'in öğrettiklerini yapmak için iman sahibi olursak bu hayatta huzur buluruz.  Ayrıca ona ve Cennetteki Baba'mıza daha çok benzeriz.  Bu hayattan sonra onların yanına geri dönebiliriz. 

KUTSAL YAZILAR 

1. Nefi 11:32--33 (İsa Mesih "dünyanın günahları için öldürüldü.") 

2. Nefi 9:21--24 (Mesih, "sesine kulak verdikleri takdirde tüm insanları kurtaracaktır.") 

Alma 7:12 (Mesih "ölümün bağlarını çözecektir.") 

3. Nefi 27:13--14 (Baba, Mesih'i çarmıha gerilmesi için dünyaya gönderdi.) 

Yuhanna 7:17 ("Eğer bir kimse O'nun isteklerini yaparsa öğretiyi bilecektir.") 

Yuhanna 14:15 ("Eğer beni seviyorsan, emirlerimi yerine getir.")

3. İLKE

PLAN NASIL BİLDİRİLDİ 

Tanrı, Hazırlamış Olduğu Bir Modeli Uygular 

Cennetteki Baba'mız kurtuluş planını ve İsa Mesih'in bu plandaki misyonunu hepimizin anlamasını ister.  O, bu planı çocuklarına açıklarken basit bir model oluşturmuştur. 

TANRI'NIN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU MODEL 

O, şahitler seçer. 

Peygamberler, Mesih'e tanıklık ederler. 

Kutsal Ruh, hakikati teyit eder

İtaat etmeye davet ediliriz.

O, Şahitler Seçer 

Tanrı, dürüst insanları kendine tanık olarak seçer.  Bu insanlar, plan hakkındaki gerçeği ve Mesih'in bu plandaki misyonunu tecrübe yoluyla öğrenirler.  Bu insanlara peygamberler ve havariler denir. 

Kutsal Yazı:  Amos 3:7 (Tanrı sırlarını peygamberlere açar.) 

Peygamberler, Mesih'e Tanıklık Ederler 

Tanrı bu peygamberlere, kendi adına hareket etme yetkisini verir.  İnsanlara sevindirici haberi öğretmelerini emreder.  Bunlar Mesih'e ilişkin  tanıklıklarını iki yolla gösterirler.  Birincisi, doğrudan insanlara öğretirler.  İkincisi de, sevindirici habere ilişkin tanıklıklarını ve sevindirici haberin hakikatlerini kutsal yazılar adı verilen mukaddes kitaplara yazarlar.  

Kutsal Ruh Hakikati Teyit Eder 

İnsanlar, peygamberlerin sözlerini doğrudan dinler veya kutsal yazılarda okurlar.  Peygamberlerin öğretilerinin doğru olduğunu Kutsal Ruh'un kudretiyle öğrenebilirler. 

İtaat Etmeye Davet Ediliriz  

İnsanlar, Kutsal Ruh'un kudretiyle hakikati öğrendiklerinde, Rab'bin hizmetkarları onları bu bilgiye göre hareket etmeye davet ederler.

KUTSAL YAZILAR

Moroni: 7:29--32 (Melekler, vaaz veren ve başkalarını Kutsal Ruh'u elde etmeye hazırlayan seçilmiş kişilere hizmet ederler.) 

Markos 16:15--20 (Rab, havarilere vaaz vermelerini ve vaftiz etmelerini emretti.  Tanrı, sözünü alametlerle teyit etti.) 

Yuhanna 15:16 ("Siz beni seçmediniz, fakat ben sizi seçtim ve atadım.") 

İbranilere 5:4; Çıkış 28:1, 41 (Rab'bin hizmetkarları "Harun'un çağırıldığı gibi" çağırılmalıdırlar.)

ÖRNEKLER 

Tanrı'nın eski zamanlarda bir peygamber vasıtasıyla nasıl iş gördüğünü göstermek için: 

Bir peygambere örnek olarak Musa gösterilebilir.  Tanrı, Sina Dağında On Emri Musa'ya verdi.  Musa da bu emirleri diğer insanlara verdiBugün, bu emirler Kutsal Kitap'te bulunmaktadır.  (Bakınız Çıkış 20:3--22.) 

Mesih zamanındaki hakikati bildirme modelini sergilemek için: 

Resullerin İşleri 10:38--48'i okuyun ve müzakere edin. 

39--41. ayetler:  Tanrı İsa'yı seçilmiş şahitlere gösterdi. 

42--43. ayetler:  Onlara, vaaz vermelerini ve tanıklık etmelerini emretti. 

44. ayet:  Kutsal Ruh dinleyenlerin üstüne indi. 

47--48. ayetler:  İnsanlara vaftiz olmaları emredildi. 

4. İLKE  

PEYGAMBER JOSEPH SMITH:  İSA MESİH'İN ÇAĞDAŞ BİR ŞAHİDİDİR 

Günümüzde Tanrı, Hakikati Bildirmek İçin, Hazırlamış Olduğu Modeli Uygulamıştır  

Günümüzde Tanrı, hakikati bildirmek için, hazırlamış olduğu modeli uygulamıştır.  Kurtuluş planını öğretmek için bir peygamber seçmiştir.  Bu peygamber Joseph Smith'tir.  

Joseph Smith Din Hususunda Şaşkınlığa Düşmüştü 

1820 yılında, Joseph Smith henüz ondört yaşındayken, din hususunda öğretilmekte olan çok sayıda değişik fikirden ötürü şaşkınlığa düşmüştü.  Kiliselerin hepsi, Tanrı hakkındaki hakikati öğrettiklerini iddia ediyorlardı.  Fakat genç Joseph bu öğretiler arasındaki büyük farklılıklardan ötürü şaşkınlık içerisindeydi.  O duygularını şu kelimelerle ifade etmiştir:  [JS--T 1:8 veya Peygamber Joseph Smith'in Tanıklığı'ndan aynı pasajı okuyun.

Joseph, Nasıl Bilgelik Sahibi Olacağını Öğrendi

Günün birinde Joseph, Kutsal Kitap'te kendisine bu şaşkınlığın nasıl üstesinden geleceğini gösteren bir pasaj okudu.  [Yakup 1: 5, JS--T 1:11--1ı veya Peygamber Joseph Smith'in Tanıklığı'ndan aynı pasajı okuyun.]

Joseph, Bilgelik Elde Etmek İçin Dua Etti 

Joseph, Kutsal Kitap'te söylenenin aynısını yapmaya karar verdiDua ederek Tanrı'ya soracaktı.  Bir ilkbahar sabahı yakınlardaki bir koruluğa gitti.  Diz çöktü ve tüm kalbiyle Tanrı'ya dua etti.  Büyük inancından ötürü, Tanrı'nın bu duaya cevap vereceğinden kesinlikle emindi.   

Joseph, Tanrı Baba'yı ve Oğul İsa Mesih'i Gördü 

Onun sözleriyle, olaylar şöyle cereyan etmiştir.  [JS--T 1:16--17 veya Peygamber Joseph Smith'in Tanıklığı'ndan aşağıdaki bölümleri okuyun.

"Başımın tam üstünde güneşten de parlak bir ışık kümesi gördüm, üstüme gelinceye dek yavaş yavaş alçaldı.... Işık üzerimde durduğunda, yukarıda havada durmakta olan ve parlaklığı ve görkemi anlatamayacağım kadar muazzam olan  iki Şahsiyet gördüm.  Onlardan biri, beni adımla çağırarak konuştu ve diğerini göstererek---Bu Benim Sevgili Oğlumdur.  Onu Dinle!" dedi. 

Duasına cevap olarak, Tanrı Baba ve İsa Mesih genç Joseph'ı ziyaret etmişlerdi. 

Joseph Smith Tanrı'nın Bir Peygamberiydi

Bu ve diğer tecrübeleri vasıtasıyla Joseph Smith peygamberlik görevine çağırıldı.  Joseph, Musa ve diğer Kutsal Kitap peygamberlerine çok benziyordu.  O Peygamberler de Tanrı'yı görmüş ve O'nun mesajını müjdelemek üzere göreve çağırılmışlardı.  

Joseph, Mesih'in Bir Şahididir 

Joseph Smith, dirilmiş olan Kurtarıcı'yı gördüğü ve onunla konuştuğu için İsa Mesih'in güçlü bir şahididir. Tanrı, onun vasıtasıyla, İsa Mesih'in ilahi misyonu da dahil olmak üzere  kurtuluş planına ilişkin hakikatleri bildirmiştir. 

KUTSAL YAZILAR

2. Nefi 3:5--11 (Yusuf, son zamana ait seçilmiş bir gören hakkında kehanette bulundu.) 

Ö & A 1:17--18 (Tanrı Joseph Smith'i göreve çağırdı ve sevindirici haberi duyurmasını emretti.)  

Ö & A 5:10 (Bu nesil Rab'bin sözlerini Joseph Smith vasıtasıyla öğrenecek.) 

Ö & A 35:17 (Sevindirici Haber'in bütünü Joseph Smith vasıtasıyla gönderildi.) 

5. İLKE 

MORMON KİTABI: İSA MESİH'E AİT BİR BAŞKA AHİT  

Joseph Smith Mormon Kitabı'nı Gün Işığına Çıkardı

Mesih'in bir şahidi olarak Joseph Smith, sevindirici haberi öğretme yetkisine kavuştu.  O, ayrıca ek kutsal yazıları da gün ışığına çıkardı.  Ona, eski zaman peygamberlerinin yazdıklarını tercüme etmesi emredildi.  Bu yazılar Mormon Kitabı'nda: İsa Mesih'e Ait Bir Başka Ahit'te bulunmaktadır. 

Mormon Kitabı Peygamberlerin Yazdıklarını İçerir 

Mormon Kitabı eski peygamberlerin yazdıklarını içerir.  Bunların ilki, M.Ö. 600 yıllarında Yeruşalem'de yaşamış olan Lehi'dir.  Rab, Lehi'ye, küçük bir grup insanı Amerika kıtasına götürmesini emretti.  Bu insanlar orada büyük bir medeniyet kurdular.  Tanrı, bu insanlar arasından peygamberleri göreve çağırmaya devam etti.  Mormon Kitabı bu peygamberlerin yazdıklarından derlenmiştir.  Bu kitaba o peygamberlerden birinin adı verilmiştir.

Mormon Kitabı Peygamberleri, Mesih'i Öğrettiler 

Bu peygamberler kurtuluş planını ve Kurtarıcı'nın misyonunu biliyorlardı.  Aslında Mesih, dirilişinden sonra Amerika'da insanlara göründü.  Onlara sevindirici haberini öğretti ve onlar arasında Kilise'sini kurdu.

Mesih'e Ait Bir Başka Ahit

Yüzyıllar boyu, kurtuluş planı hakkındaki hakikat en başından beri Kutsal Kitap'ta mevcuttu.  Tanrı, şimdi bize Mormon Kitabı'nı verdi.  Bu kitap İsa Mesih'e ait bir başka ahit şeklinde mevcuttur. [ki veya üç şahidin ağzıyla..." kelimeleri ile başlayan 2. Korintoslular 13:1'i okuyun ve müzakere edin.]

Mormon Kitabını okumaya başlamanıza yardımcı olmak amacıyla birkaç pasajı okumanızı öneririz.  Giriş kısmını (levhalara ilişkin kısa açıklama ve tanıklıklar da dahil olmak üzere), Moroni 10:3--5 ve 3. Nefi 11 bölümlerini tavsiye ederiz.  

KUTSAL YAZILAR 

Mormon Kitabı kapak sayfası (Mormon Kitabı, "Yahudileri ve Yahudi olmayanları İsa'nın Mesih olduğuna ikna etmek içindir".) 

2. Nefi 3:11--12; Hezekiel 37:15--19 (Mormon Kitabı ve Kutsal Kitap, sahte öğretilere karşı mücadele etmek ve huzuru sağlamak için birlik olacaktır.) 

2. Nefi 29:6--9 (Rab sözlerini tüm insanoğulları için söyledi.) 

2. Nefi 33:10--12 ("Mesih'e inanıyorsanız, bu sözlere de inanacaksınız.") 

Yuhanna 10:14--16; 3 Nefi 15:16--24 (Mesih diğer koyunlarını ziyaret eder.)

ÖRNEKLER 

Mormon Kitabı'nın Kutsal Kitabı nasıl desteklediğini göstermek için:

Farz edelim ki, bir kapıyı yerine takmak istiyorsunuz.  Niçin bir değil de iki menteşe kullanırsınız?  İki menteşe birlikte işleyerek kapıyı nasıl daha sabit bir hale getirirler?  Aynı şekilde Kutsal Kitap ve Mormon Kitabı da İsa Mesih'in sevindirici haberini öğretmek için birleşirler.  Bu kitaplar hakikati sağlam bir şekilde oluştururlar.  Her ikisi de İsa Mesih'in ilahi rolünü ve sevindirici haber'in doğruluğunu destekler. 

6. İLKE 

KUTSAL RUH:  HAKİKATİN ŞAHİDİ 

Kutsal Ruh, Joseph Smith'in Mesajını Teyit Eder 

Peygamber Joseph Smith'i göreve çağırmak ve ona Mormon Kitabı'nı gün ışığına çıkarmak suretiyle Tanrı, hakikati bildirmek için oluşturmuş olduğu modeli uygulamış oldu.  Tanrı, Kutsal Ruh'un, Mormon Kitabı'nın doğru olduğunu öğrenebilmenizi sağlayacağını vaat etmiştir.  [Yuhanna 14:26'yı okuyun

Joseph Smith'in Peygamber Olduğunu Öğrenebilirsiniz

Kutsal Ruh, Joseph Smith'in Tanrı tarafından Mesih'in şahidi olmak üzere göreve çağırıldığını öğrenebilmenize yardım eder.  Bir kez bunları öğrendiğinizde, müzakere etmekte olduğumuz diğer şeylerin de doğru olduğunu öğrenebilirsiniz. 

Mormon Kitabı Bir Vaat İçerir

Mormon Kitabı, kendisini okuyan herkese bir vaat içerir.  Rab, Mormon Kitabı'ndaki son peygamber olan Moroni vasıtasıyla  bizlere bu vaadi vermiştir.  [Moroni 10:3--5'i okuyun ]

Okumalı, Derinlemesine Düşünmeli ve Dua Etmeliyiz

Bu pasaj, Mormon Kitabı'nın doğru olduğunu Kutsal Ruh vasıtasıyla nasıl öğrenebileceğinizi açıklar.  İlk olarak bu kitabı okumalısınız.  İkinci olarak, Mormon Kitabı'ndaki hakikatleri Kutsal Kitap'takiler ile karşılaştırarak, okuduğunuz şeyi derinlemesine düşünmelisiniz. Üçüncü olarak, samimi bir şekilde ve Mesih'e inanarak Baba'ya dua etmelisiniz.  Cennetteki Baba'nızın, Kutsal Ruh'un kudreti vasıtasıyla bu mesajın doğru olduğunu anlamanıza yardımcı olacağı sizlere vaat edilmiştir. 

Dua ederek, Mormon Kitabı'nın doğruluğunu ve Joseph Smith'in Tanrı'nın bir peygamberi olup olmadığını Cennetteki Baba'mıza sormanızı teşvik ederiz? 

Nasıl Dua Ederiz: 

1. "Cennetteki Baba'mız..."

ı. "...'den dolayı sana şükran duyuyoruz"

3."Senden diliyoruz ki ..." 

4."İsa Mesih'in adıyla, amin." 

Vaftiz Olabilirsiniz 

Rab, dualarınıza cevap verdiğinde ve bu mesajın doğru olduğunu hissettiğinizde, vaftiz olmak suretiyle Mesih'i izleyebilirsiniz

KUTSAL YAZILAR

1. Nefi 10:17--19 (Nefi, hakikati Kutsal Ruh'un kudretiyle öğrendi.)     

Yuhanna 16:13 ("Hakikat Ruhu sizi tüm hakikatlere götürür.") 

1. Korintoslular 2:9--14 ("Tanrı'ya ait şeyleri Tanrı'nın Ruhu'ndan başkası bilemez.") 

Ö & A 6:23 ("Huzurumu hissetmediniz mi?") 

Ö & A 8:1--3 (İmanla ne istersen alacaksın; "Kutsal Ruh ile aklına ve kalbine konuşacağım.") 

Ö & A 9:8--9 ("Eğer doğruysa bağrınızın yanmasını sağlayacağım; böylece doğru olduğunu hissedeceksin.")

 

2. İSA MESİH
 

İsa Mesih Tanrı'nın oğludur.  Bizim en büyük ağabeyimizdir. Tanrı bizi kurtarması için ağabeyimiz İsa Mesih'i dünyaya göndermiştir.

 İSA MESİH'İN MÜJDESİ 

Cennetteki Babamıza daha çok benzeyebilmemiz için izleyeceğimiz yolda iki büyük engel bulunmaktadır:  Fiziksel ölüm ve günah.  İsa Mesih, verdiği kefaret vasıtasıyla ölüm ve günahın üstesinden gelinebilecek yolu açmış oldu.  Bu yolu izleyerek Cennetteki Baba'mıza dönebiliriz.  Bu müzakerenin ana ilkeleri şunlardır---

1. Diriliş vasıtasıyla fiziksel ölümden kurtulacağız.

2. İsa Mesih'in müjdesinin ilke ve törenlerine itaat ederek  günahtan da kurtulmuş olacağız.

3. Verdiği kefareti hayatlarımızda etkili kılmak için Mesih'e inanmalıyız.

4. Günahlarımızdan tövbe etmeliyiz.

5. Tanrı ile bir antlaşmaya girmek için suya daldırılmak suretiyle vaftiz olmalıyız. 

6. Kutsal Ruh'un armağanına almalı ve manevi olarak yeniden doğmalıyız. 

7. Tanrı'nın tüm emirlerine itaat etmek için çaba sarf etmeliyiz.

1. İLKE

FİZİKSEL ÖLÜMDEN KURTULUŞ 

Bizler Fiziksel Olarak Cennetteki Baba'mızdan Farklıyız 

Cennetteki Baba'mıza daha çok benzeyebilmemiz için izleyeceğimiz yolda iki büyük engel bulunmaktadır. Birincisi, fiziksel bedenlerimizin kusurlu ve ölümlü oluşudur. Cennetteki Baba'mızın bedeni ise mükemmel ve ölümsüzdür.  Bedenlerimiz ölümlü olduğu için hepimiz öleceğiz. 

Ruhlarımız ve Bedenlerimiz Ayrılacak 

Bu fiziksel ölüm, ruhlarımızın ölümlü fiziksel bedenlerimizden ayrılmasıdır.  Ruhlarımız yaşamaya devam etse de, fiziksel bedenlerimiz ölür.  Bu ilk fiziksel ölüm engelinin üstesinden kendi başımıza gelemeyiz. 

İsa Fiziksel Ölümün Üstesinden Geldi

İsa Mesih bizim için bu engelin üstesinden gelmiştir.  O'nun fiziksel ölümü çarmıh üzerinde öldüğü zaman gerçekleşmişti.  Ölümünün üçüncü gününde İsa dirildi.  O'nun ruhu bedeniyle görkemli ve ölümsüz bir şekilde yeniden birleşti. 

Diriliş, Beden ve Ruh'un Yeniden Birleşmesidir

Ölüm, ruh ve fiziksel bedenin birbirinden ayrılması ise, diriliş de ruhun ölümsüz bir fiziksel bedenle yeniden birleşmesidir.   

Herkes Dirilecektir 

İsa, fiziksel ölümü yendiği ve dirildiği için hepimiz dirileceğiz.  Diriliş, bu hayatta iyi veya kötü şeyler yapmış olmamıza bakılmaksızın her birimize karşılıksız olarak verilmiş olan bir armağandır.   

KUTSAL YAZILAR 

1.   2. Nefi 9:6 (Tanrı'nın merhametli planını yerine getirmek için herkes ölüme tabidir.) 

2.   Alma 11:42--45 ("Mesih'in ölümü, bu geçici ölümün bağlarını çözecek...Ruh ve beden yeniden birleşecektir.") 

3.   Luka 24:36--39 ("Bir ruh, bende gördüğünüz gibi ete ve kemiğe sahip değildir.") 

4.   Korintoslulara 15:20--22 ("Çünkü nasıl tümü Adem'de öldüyse, tümü de Mesih'te dirilecektir.") 

5.   Filipililere 3:20--21 ("İsa Mesih ...bizim bedenlerimizi kendi görkemli bedenine benzeyecek şekilde değiştirecektir.") 

ÖRNEKLER 

Fiziksel ölümü tanımlamak için: 

Elimin ruhunuzu temsil ettiğini farz edin.  Elim canlıdır.  Kendi başına hareket edebilir.  Bu eldivenin de fiziksel bedeninizi temsil ettiğini farz edin.  Bir eldiven kendi başına hareket edemez.  Fakat ruh içine girince fiziksel beden hareket edebilir, davranış gösterebilir ve yaşayabilir.  Yeryüzünde yaşarken, aslında her birimiz fiziksel bir vücutla kaplanmış birer ruhuz.  Günün birinde, yaşlılık, hastalık ya da kaza sebebiyle ruh, fiziksel bedenden ayrılır.  O zaman kişi ölür.  Bu sebeple ölüm, ruhun fiziksel bedenden ayrılması olayıdır.  Ancak, ruh yaşamaya devam ettiği için ölüm hayatın sonu değildir. 

Dirilişi tanımlamak için: 

Elimin bir ruhu, eldivenin de bir fiziksel vücudu temsil ettiğini hatırlayın.  Bunları ayırdığımda ruh, fiziksel bedenden ayrılır.  Beden artık canlı değildir.  Fakat ruh hala canlıdır.  Dirilişi beklemek için ruhlar dünyasına alınmıştır.  Diriliş gerçekleştiğinde ruh artık sonsuza değin yaşayacak olan, mükemmelleştirilmiş ölümsüz bir vücutla yeniden birleşir. 

2. İLKE 

GÜNAHTAN KURTULUŞ 

Cennetteki Baba'mızın Planı Seçim Yapmamızı Mümkün Kılar

Günah, Cennetteki Babamıza daha çok benzeyebilmemiz için izleyeceğimiz yolda ikinci engeldir.  Kurtuluş planına göre her birimiz yeryüzüne gelmek için Baba'mızın huzurundan ayrılırız.  Burada ruhsal olarak gelişme fırsatı buluruz.  İyiyi kötüden ayırt etmeyi öğrenerek ve iyiyi seçerek gelişme gösteririz.|

Günah, Tanrı'nın İsteklerine Karşı Gelmektir 

İyi ile kötü arasında seçim yaparken Tanrı'nın isteklerine karşı olan bazı şeyler yaparız.  Bilerek ve kasten Tanrı'nın isteklerine karşı gelmek günahtır.  Yeryüzündeki hayatımız boyunca hepimiz günah işleriz.  Günah bu hayatta kişiyi mutsuzluğa götürür.  Fakat daha da önemlisi, günah bizi manevi bakımdan kirletir.  Temiz olmayan hiç bir şey Tanrı yanında barınamaz. 

Tanrı'dan Ayrılmak Manevi Ölümdür 

Günahlarımızdan ötürü Tanrı'dan ayrılmaya manevi ölüm denir.  Önce affedilip temizlenmedikçe, günahlarımızdan ötürü geri dönüp onunla yaşamamız mümkün olmaz. Fiziksel ölümde olduğu gibi bu engelin de üstesinden kendi başımıza gelemeyiz.  İsa Mesih'in yardımı olmazsa çaresiz kalırız. 

Mesih Sayesinde Günahtan Arınabiliriz 

Tanrı, günah engelinin üstesinden gelmesi için Sevgili Oğlu, İsa Mesih'i göndermiştir.  Mesih'in lütfu ile günahtan arınabilir ve tekrar Tanrı ile yaşayabiliriz.  Mesih, Baba'sının planının bir parçası olarak, günahlarımızın cezasını çekmiştir. 

Affedilmek İçin Mesih'i Kabul Etmeliyiz 

Mesih'i kabul edip, tövbe eder ve emirlerine uyarsak  affediliriz.  Bu yolla günahlarımızdan da arınmış ve Tanrı'nın huzuruna geri dönmeye layık bir hale gelebiliriz. 

İsa'nın Kefareti 

İsa'nın fiziksel ölümü ve günahı yenmesine Kefaret denir.  Kefaret sayesinde Tanrı ile yaşamaya geri dönebiliriz. 

Belli şeyleri yapmalıyız 

İsa, günahlarımızın cezasını çekmekle bizlere düşen kişisel sorumluluğu ortadan kaldırmamıştır.  Onu kabul ettiğimizi ve emirlerine uyacağımızı göstermek için belli bazı adımlar atmalıyız.  Bu adımlara müjde törenleri ve ilkeleri  diyoruz. 

İLKELER VE KUTSAL TÖRENLER 

1.   İman

ı.   Tövbe 

3.   Vaftiz 

4.   Kutsal Ruh Armağanı 

KUTSAL YAZILAR 

        1. Nefi 10:20--21; 3. Nefi 27:19 ("Temiz olmayan hiçbir şey Tanrı'nın yanında barınamaz.")

        2. Nefi 9:21--24 (Mesih, "sesine kulak verdikleri takdirde tüm insanları kurtarabilmek için dünyaya geldi; çünkü iste O, herkesin acılarını çekti.")

         Alma 11:40 (Mesih, "adına inananların itaatsizliklerini" kendi üzerine alacak.) 

         Alma 41:10 ("Günahkârlık asla mutluluk olmamıştır.") 

         Yuhanna 3:16--17 ("Tanrı dünyayı çok sevdiği için biricik Oğlu'nu verdi; O'na iman edenler yok olmasın ve sonsuz hayata kavuşsunlar diye.") 

         Romalılara 3:ı3 ("Herkes günah işledi ve Tanrı'nın görkeminden yoksun kaldı.") 

         Yuhanna 1:7 ("İsa Mesih'in kanı... bizi tüm günahlardan arındırdı.") 

         Yuhanna 3:4 ("Günah, kanuna karsı itaatsizliktir.")  

         Ö & A 19:15--19 ("Tövbe etmezlerse en az benim kadar acı çekmeleri gerekir.") 

3. İLKE  

MESİH'E İMAN 

İlk İlke Mesih'e İman Etmektir 

Sevindirici Haber'in ilk ilkesi Rab, İsa Mesih'e iman etmektir.  [İbranilere 11:6'yı okuyun ve müzakere edin.]  Mesih'e iman etmek, O'nun Tanrı'nın Oğlu ve dünyanın Kurtarıcısı olduğuna kesinlikle inanmak demektir. 

Mesih'e İman Etmek, Onu Sevmek ve İzlemektir 

Mesih'e iman ettiğimizde O'nu severiz.  Onun kefaretini ve öğrettiklerini kabul ederiz.  Yapmamızı istediği her şeyi yaparız.  O'nun mükemmel hayat örneğini izler ve ona güveniriz. 

KUTSAL YAZILAR 

        1. Nefi 7:12 (Rab'be iman edersek bizim için her şeyi yapabilir.) 

        2. Nefi 9:23 (Tüm insanlara, Mesih'e tam manasıyla iman etmeleri emredilmiştir, aksi halde kurtarılamazlar.) 

        Eter 12:6; Alma 32:21 ("İman ümit edilen fakat görülmeyen şeylerdir;...imanınızın sınanmasından sonraki zamana kadar hiç bir tanıklığımız olmayacak.") 

        Moroni 7:33--34 ("Bana iman ederseniz, benim için uygun olan her şeyi yapacak kudrete sahip olursunuz.") 

        İbranilere 11:1 ("İman, ümit edilen şeylere itimat, görünmeyen şeylere itikattır") 

        Yakup 2:17--ı6 (Yapılan işlerle kanıtlanmayan iman kendi basına ölüdür.  Yapılan işler imanı mükemmel kılar.)

4. İLKE

TÖVBE 

İkinci İlke Tövbedir 

Müjdenin ikinci ilkesi tövbedir.  Mesih'e olan imanımız arttıkça O'na çok daha fazla benzemeyi arzularız.  Günahlarımızdan tövbe etmek isteriz. 

Tövbe Edebiliriz 

Tövbe etmek için hata yaptığımızı Tanrı'ya itiraf ederiz.  Günahlarımızdan ötürü pişmanlık duyar ve Tanrı'dan bizi affetmesini dileriz.  Hareketlerimizin sebep olduğu sorunları düzeltmek için elimizden geleni yaparız.  Samimi bir şekilde tövbe edersek günahlarımızdan uzaklaşır ve onları bir daha işlemeyiz.  Artık günah işlemeyi hiç arzu etmeyiz. 

Tövbe Huzur Getirir 

Samimi bir şekilde tövbe etmek, bu hayatta affedilmemizi sağlar ve huzur getirir.  Gelecek hayatımızda tekrar Baba ile yaşamaya hazırlar. 

Hayat Boyu Tövbe Etmeliyiz 

Mesih'i kabul etmiş ve günahlarımızdan tövbe etmiş olsak bile doğruluktan uzaklaşmaya devam eder ve tekrar günah işleriz.  Hayatımız boyunca, günah işlediğimizde veya Mesih'in sergilemiş olduğu örnekten uzaklaştığımızda tövbe etmeye ihtiyaç duyarız.  Hem davranışlarımızı hem de kalplerimizi değiştirmemiz gerekir.  Kendimizi İsa Mesih'e daha çok benzetme işlemine ciddi bir şekilde başlamamız gereklidir. 

KUTSAL YAZILAR 

         Alma 12:4; 2. Nefi 2:21 ("İnsana tövbe edebileceği bir süre tanınmıştır; bu yüzden, bu hayat bir deneme niteliğindedir.") 

         Alma 34:14--17  (Kefaret "tövbeye inananlara vasıtalar sağlamıştır...Sadece tövbeye inanan kimseye büyük ve sonsuz kurtuluş planı mümkün kılınacaktır.") 

         Alma 34:30--31 ("Tövbe meyveleri getirin...Yüreklerinizi daha fazla sertleştirmeyin; çünkü işte, simdi kurtuluşunuzun zamanı ve günüdür.") 

         Alma 34:33--36 ("Tövbenizi geciktirmeyin.") 

         Helaman 5:10--11  (Mesih, insanları günahları içinde değil, günahlarından fidye ile kurtaracaktır.  Onları tövbe ettiklerinden ötürü kefaret vererek kurtarır.) 

        Moroni 6:1--4; Ö & A ı0:37 ("Gerçekten tüm günahlarından tövbe ettiklerine dair kiliseye şahitlik etmedikçe" hiç biri vaftiz olmaya kabul edilmez.") 

         Luka 13:3 ("Tövbe edenleriniz dışında hepiniz aynı şekilde yok olacaksınız.") 

         İbranilere 10:17 ("Onların günahlarını ve fesatlarını artık hatırlamayacağım.") 

        Ö & A 1:31--33  ("Tövbe eden ve Rab'bin emirlerini yerine getiren affedilecektir.")

        Ö & A 58:42--43 ("Bir insan günahlarından tövbe ederse bunu anlayabilirsiniz---işte, onları itiraf edip terk eder.") 

ÖRNEKLER 

Müsrif oğul hikâyesini okuyun veya anlatın (Luka 15:11--32).  Bu hikâyenin, Cennetteki Baba'mızın bize olan hislerini gösterdiğini açıklayın.  Gerçekten pişman olup hayatlarımızı değiştirdiğimizde O, bizi affedecek ve bizi sevinçle karşılayacaktır. 

5. İLKE  

GÜNAHLARIN ARINDIRILMASI İÇİN SUYA DALDIRILMAK SURETİYLE YAPILAN VAFTİZ 

Üçüncü İlke Vaftizdir 

İman ve tövbe, bizi bir sonraki adım olan vaftiz törenine götürür.  [Resullerin İşleri 2:38'i okuyun ve müzakere edin.] İsa, günahların bağışlanması veya affedilmesi için suya daldırılmak suretiyle vaftiz olmamız gerektiğini öğretmiştir. 

Bir Antlaşma Yaparız 

Vaftiz töreni vasıtasıyla Tanrı ile bir antlaşmaya gireriz.  Mesih'i kabul etmeyi, onun yandaşları olmayı ve sonuna kadar onun emirlerine uymayı vaat ederiz.  Bu antlaşmanın bize düşen kısmına uyarsak Cennetteki Baba da, günahlarımızın affedileceğini vaat eder. 

Vaftiz Bir Semboldür 

Suya daldırılmak suretiyle yapılan vaftiz Kurtarıcı'nın ölümü, gömülmesi ve dirilişinin sembolüdür.  Bu tören ayrıca eski hayatımızın sonunu ve Mesih'in bir öğrencisi olarak yeni bir hayatın başlangıcını temsil eder. 

Yetkili Biri Tarafından Vaftiz Edilmeliyiz 

İsa Mesih'in Kilisesi'nin üyeleri olmak ve Cennetin Krallığı'na girebilmek için vaftiz olmalıyız.  Vaftiz, rahiplik sahibi olan ve  Mesih adına törenleri gerçekleştirme yetkisi verilmiş Kilise üyeleri tarafından gerçekleştirilmelidir. 

KUTSAL YAZILAR 

         2. Nefi 9:23 ("Ve O, tüm insanlara tövbe etmelerini ve vaftiz olmalarını emretti.") 

         2. Nefi 31:5--11 (İsa mükemmel olmasına rağmen itaatini göstermek ve bir örnek teşkil etmek için vaftiz oldu.) 

        Alma 7:15 ("Günahlarınızdan tövbe etmeye ve emirlerine uymak için O'nunla bir antlaşmaya girmeye istekli olduğunuzu Tanrı'ya gösterin.") 

         Moroni 8:25 ("Tövbenin ilk meyveleri vaftizdir.") 

         Matta 3:13--17 (İsa vaftiz oldu.) 

         Yuhanna 3:1--8 ("Bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın krallığına giremez.") 

         Resullerin İşleri 2:37--38 ("Günahların bağışlanması için tövbe edin ve İsa Mesih'in adıyla vaftiz olun.") 

         Romalılara 6:3--8 ("[Mesih]'le beraber vaftiz vasıtasıyla ölüme gömüldük:  Mesih nasıl dirildiyse...biz de yeni hayatta yürüyeceğiz.") 

        Ö & A 20:37 (Rab vaftizin gereklerini açıklar.) 

ÖRNEKLER

Gereken yetkiye sahip birisi tarafından vaftiz edilme zorunluluğunu göstermek için: 

Resullerin İşleri 10:44--48 (Kutsal Ruh, Yahudi olmayanların üstüne indiyse de, Petrus yine de onlara vaftiz olmalarını emretti.) 

Resullerin İşleri 19:1--6  

6. İLKE 

KUTSAL RUH ARMAĞANI 

Manevi Olarak Yeniden Doğmalıyız 

İsa, suyla ve de Ruh'la vaftiz olmamız gerektiğini öğretti.  Bu şekilde manevi olarak yeniden doğarız.  Mesih'in öğrencileri olarak yeni bir manevi hayata başlarız.  Bu yeni hayat, Kutsal Ruh'u elde ettiğimizde başlar. 

Kutsal Ruh'u Elde Etmek, Ateşle Vaftiz Olmaktır 

Kutsal Ruh'un üzerimizde kutsayıcı ve arındırıcı bir etkisi vardır.  İsa, Kutsal Ruh'u elde etmeyi "ateşle vaftiz olmak" seklinde  tanımlamıştır.  Ateşle yıkanmış gibi oluruz.  Günahlarımız affedilir. 

Kutsal Ruh, Ellerin Baş Üzerine Konulması Suretiyle Verilir 

Vaftiz olduktan sonra, yetkili bir rahiplik sahibi ellerini başınızın üzerine koyar ve size Kutsal Ruh armağanını verir.  Ayrıca sizi İsa Mesih'in Kilise'sinin bir üyesi olarak teyit eder.  Bu da, layık olduğunuz sürece Kutsal Ruh'un sürekli yoldaşlığının sevincini yasayabilirsiniz demektir.

Kutsal Ruh Armağanını Alabiliriz 

Kutsal Ruh armağanını alanlar, layık kalırlarsa hayatları boyunca onun yoldaşlığına sahip olabilirler.  Kutsal Ruh, Mesih'e tanıklık eder ve hakikati ayırt etmemize yardım eder,  bize kuvvet verir ve doğru olanı yapmamıza yardım eder,  sıkıntılı ve üzüntülü anlarımızda bizi teselli eder.  Kutsal Ruh armağanı gerçekten de Cennetteki Baba'mızın en değerli hediyelerinden biridir. 

KUTSAL YAZILAR 

        2. Nefi 31:11--12 ("Benim adımla vaftiz olana Baba, Kutsal Ruh'u verecek.") 

        2. Nefi 32:1--5 ("Kutsal Ruh...yapmanız gereken her şeyi gösterecek.") 

         2. Nefi 33:1--2 (Bir kimse Kutsal Ruh'un kudreti ile konuştuğunda Kutsal Ruh'un kudreti bu sözleri insanoğullarının yüreklerine taşır.") 

         3. Nefi 11:32--33 (Kutsal Ruh, inananlara Baba ve Mesih'in tanıklığını sunacaktır.) 

         3. Nefi 19:13 ("Onların hepsi vaftiz olduklarında Kutsal Ruh ve ateş ile doldular.") 

         Matta 3:11 (Mesih "Kutsal Ruh ve ateş ile" vaftiz edecek.) 

         Yuhanna 3:1--8 (Tekrar Ruh'tan doğmalıyız.) 

         Ö & A 50:21--24 ("Sözü hakikat Ruh'u ile alan onu hakikat Ruh'u tarafından müjdelendiği şekilde alır.") 

         Ö & A 130:22--23 ("Kutsal Ruh, et ve kemikten bir vücuda sahip olmamakla beraber bir Ruh şahsiyettir.") 

         Musa 6:61 ("O sizde kalması için verilmiştir;...Teselli edici.")

ÖRNEKLER 

Kutsal Ruh'un etkisini nasıl hissedebileceğimizi göstermek için: 

Bazı yönleriyle Kutsal Ruh armağanı güneş ışığı gibidir.  Güneşli bir günde perdeleri açtığınızda güneş ışığı içeri girer ve odayı aydınlatır.  Bu ışık camdan geçerek gelir ve  hatta girmediği yerleri dahi ısıtabilir.  Güneş, odanın içinde olmamakla beraber etkileri mevcuttur.  Vaftiz olmak da bir odanın perdelerini açmak gibidir, hayatınızda Kutsal Ruh'un etkilerini hissetmenize olanak sağlar.  Kutsal Ruh, orada şahsen bulunmaz fakat gücü mevcuttur.  

Kutsal Ruh'un hayatımızda nasıl iş gördüğünü göstermek için: 

Mormon Kitabı'nda pusula gibi isleyen özel bir küreden bahsedilir.  Bu pusula, yeni dünyaya giderlerken Lehi ve ailesine sahra ve okyanus boyunca yol göstermeye yaradı. Bu küreye Liyahona adı verilmişti ve kendisini kullanan kişilerin imanlarına ve emirlere uymak için gösterdikleri gayrete göre iş görmüştü.  (Bakınız 1. Nefi 16:28.)  İnsanlar Rab'be bağlı olduklarında özel direktifler veren mesajlar bu kürede belirir fakat itaat etmedikleri zaman pek işe yaramazdı.  Bu kürenin işleyişi aynen Kutsal Ruh'ta olduğu gibidir.  Hepimiz Kutsal Ruh'un rehberliğinin sevincini yaşayabiliriz, ancak sadece emirlere itaat ettiğimiz takdirde.  (Bak Alma 37:44.)  İtaat etmemiz gereken emirlerden biri de yetkili bir kişi tarafından vaftiz edilmektir. 

7. İLKE  

TANRI'NIN EMİRLERİNE BAĞLILIK 

Bağlılık İçinde Sonuna Kadar Dayanmalıyız 

Vaftiz olmak suretiyle, hayatımızın geriye kalan kısmında emirlerine itaat edeceğimize dair Cennetteki Baba'mıza söz veririz.  Ömür boyu sürecek olan bu itaate Kutsal yazılarda çoğunlukla "sonuna kadar dayanmak" denir. 

Bağlılığın Maksadı

Tanrı, hazırlamış olduğu planı nasıl yerine getirebileceğimizi anlamamız ve ona daha fazla benzememize yardımcı olmak amacıyla bizlere emirler verir.  Sadece Tanrı'nın emirlerine itaat ederek bu hayatta huzur ve mutluluğu bulabiliriz.  Emirlere itaat ettiğimizde, Cennetteki Babamıza ve İsa Mesih'e olan iman ve sevgimizi göstermiş oluruz.  Ayrıca Kutsal Ruh'un yoldaşlığına da layık oluruz. 

KUTSAL YAZILAR 

        2. Nefi 31:7 (İsa, emirlere uyacağını göstermek için vaftiz oldu.) 

         Mosiya 18:10 (Vaftiz olmak suretiyle, Tanrı'ya hizmet etmek ve onun emirlerine uymak üzere bir antlaşmaya gireriz.) 

         Mezmurlar 119:105 ("Sözün yoluma bir ışıktır.") 

         Yuhanna 7:17 ("Bir kimse O'nun isteklerini yerine getirirse, öğretinin Tanrı'ya mı ait olduğunu yoksa kendiliğimden söylediğim bir şey mi olduğunu öğrenecektir.") 

         Yuhanna 14:15, ı1 ("Beni seviyorsan emirlerimi yerine getir.") 

         Romalılara 13:9--10 ("Sevgi, yasaların yerine getirilmesidir.") 

        Ö & A 59:4--6 (Sevindirici habere itaat edenler "birçok emir" alacaklar.") 

ÖRNEKLER 

Emirlerin rolünü açıklamak için: 

Tanrı'nın emirleri de benzer şekilde bize yardım eder.  Bu emirler Baba'mıza geri dönmemiz ve O'nunla birlikte ebedi hayatın nimetlerine ait sevinci yaşamamız için izlememiz gereken yolu gösterirler. 

Harita ve pusula bir kimseye kırsalda rehberlik edebilir.  Fakat o kişi bunları nasıl kullanacağını bilmeli ve bu aletleri izlemek için inanca sahip olmalıdır.  Eğer kişi, bu aletlerin sınırlayıcı olduğunu düşünür ve kendi bildiği gibi hareket etmeyi tercih ederse bu aletler kişiye yardımcı olurlar mı?  Tanrı'nın emirleri, bu hayat boyunca bizleri ebedi mutluluk istikametimize doğru götürür.  Fakat Tanrı'nın emirlerine itaat etmeyi reddeder ve kendi bildiğimiz yolda ilerlersek kayboluruz.   

Sınırlamaların faydalı olabileceğini göstermek için: 

Bir baba ve oğul uçurtma uçuruyorlardı.  Rüzgâr kuvvetliydi ve çok geçmeden tüm ipi açtılar.  Oğul heyecanla "ipi bırak, uçurtma daha yükseğe çıksın" dedi.  Fakat baba akıllıca "Eğer ipi bırakırsam uçurtma yere düşer.  Uçurtmaya bağlanan ip aynı zamanda onu yukarda tutar" dedi.  Aynı şekilde Tanrı'nın emirleri de bizi sınırlar gibi görünebilir.  Fakat bu emirler olmazsa düşer ve inciniriz veya kayboluruz.  

 

3. RESTORASYON 

1. İlahi gerçek beşeri kaynaklardan değil havarileri ve peygamberleri vasıtasıyla bildiren Tanrı'dan gelir. 

2. Sapkınlıktan ötürü vahiy armağanı asırlardan beri kayıptır.

3. Tanrı, iade edilen Kilise'sinin havarileri ve peygamberleri vasıtasıyla gerçeği günümüzde tekrar bildirmiştir.

4. Tanrı, Joseph Smith vasıtasıyla rahipliği iade etti ve İsa Mesih'in Kilise'sini yeniden kurdu. 

5. Mesih'in Kilise'sine katılmak suretiyle O'na dönmeliyiz. 

6. Üyeler, Kilise toplantılarına katılmak ve Rab’bin Sofrasına iştirak etmek suretiyle büyük nimetler kazanırlar. 

1. İLKE  

YANLIŞA KARŞI GERÇEK 

Gerçeği Bulup Kabul Etmeliyiz 

Cennetteki Baba'mızın planındaki gerçekler ebedi ve değişmez niteliktedirler.  Bu gerçekler O'nun tüm emirlerinin temelini teşkil eder.  Sadece bu gerçekler vasıtasıyla sürekli mutluluğu bulabilir ve ebedi hayata hazırlanabiliriz.  Gerçeği bulmamız ve onu kabul ederek buna göre yaşamamız gerekir. 

İnsanın Fikirleri Sınırlıdır 

İnsanların fikirleri daima sınırlı ve değişkendir.  İnsan aklı asla sonsuz gerçekleri tam olarak anlamaya yeterli değildir.  Tanrı, kurtuluş planıyla ilgili gerçeğin tek kaynağıdır. 

Mesih, Kilisesi'ni Oluşturdu

İsa Mesih yeryüzündeyken Kilisesini kurdu.  Bunu yapmasının nedenlerinden biri gerçeğin öğretilmesini sağlamaktı.  Havarileri ve peygamberleri göreve çağırdı ve onlara, adına hareket etme ve sevindirici haberi öğretme yetkisini verdi.  Bu yetkiye "rahiplik" denir. 

Kilise Vahiyle Yönetilir 

İsa, ölümünden sonra havarilerine ve peygamberlerine gönderdiği vahiyler yoluyla Kilisesini yönetmeye devam etmiştir. Bu kişiler O'nun rahiplik yetkisine sahiptiler ve gerçeği öğrettiler ve bu öğretileri kutsal yazılara kaydettiler. Bu yolla, Tanrı'nın planı hakkındaki gerçekler açıkça ve karışıklık olmaksızın öğretildi. 

KUTSAL YAZILAR 

Eter 4:12 (İnsanı iyi şeyler yapmaya ikna eden her şey dünyanın ışığı, hayatı ve gerçeği olan Mesih'e aittir. ) 

Amos 3:7 ("Elbette ki Rab Tanrı, peygamber kullarına sırrını bildirmek dışında hiçbir şey yapmayacak.") 

Yuhanna 3:21 ("Gerçeği yapan ışığa gelir") 

|Yuhanna 17:17 ("Onları gerçeğinle bereketlendir:  Senin sözün gerçektir.") 

Efesoslulara 2:19--20 (Kilise, havariler ve peygamberlerden oluşan bir temel üzerine kurulmuştur.) 

ÖRNEKLER 

Gerçeği bilmenin ve emirlere itaat etmenin kısıtlamalar değil bilakis özgürlük sağladığını göstermek için: 

İşine giderken yoğun bir kavşaktan geçen bir adamı düşünün.  Bu adam her gün trafik ışığında beklemek zorundadır.  Beklemekten her zaman sıkılır.  Ancak bir gün trafik ışığı bozulur ve bunun sonucu olarak sürücüler arasında büyük bir kargaşa çıkar.  Adamın kavşağı emin bir şekilde geçmesi için kısa bir süre beklemek yerine dakikalar harcaması gerekir.  Trafik ışığı gibi, Tanrı'nın emirleri de kısıtlayıcı gibi görünebilir fakat uzun vadede düşünülürse bu emirlere itaat ettiğimizde hayatımızda daha büyük bir özgürlüğe sahip oluruz. 

Örneğin dünyanın düz olduğu ve güneşin dünya etrafında döndüğü şeklindeki eski fikirlere değinebilirsiniz.  Çağdaş bilim adamları, bizler daha fazla bilgi edindikçe mevcut teorilerin değişebileceğini anlamışlardır.  

2. İLKE  

SAPKINLIK 

İsa Mesih'in Havarileri Reddedildiler     

İsa, sevindirici haberini öğretmeleri ve Kilise'sini kurmaları için havarilerini dünyanın dört bir yanına gönderdi.  Fakat birçok insan onları reddetti ve inançlarından ötürü onlara eziyet etti.  Hatta Kilise üyeleri bile yanlış fikirlere ve doğruluk dışı hareketlere saptılar. 

Rahiplik Yetkisi Kayboldu          

İnsanların kötülüğünden ötürü havariler ve birçok Kilise üyesi öldürüldü.  Rab, rahiplik yetkisini ve Kilise'sini yeryüzünden aldı.  Artık yeryüzünde vahiyle yönetilen bir kilise yoktu.  İnsanlar kutsal yazıları anlamak için insan aklına itimat ettikleri için gerçek kaybolmuştu. 

Karışıklık ve Sapkınlık Ortaya Çıktı 

Sonuç olarak, Tanrı'nın planına ilişkin gerçekler hakkında dünyada büyük bir anlaşmazlık ve karışıklık ortaya çıktı.  İnsanlara ait birçok sahte fikir, gerçekmiş gibi öğretildi.  İşte bu gerçekten uzaklaşma olayına Sapkınlık denir.  Havari Pavlus bu sapkınlığı önceden haber vermişti.  [2. Selaniklilere 2:1--3

SAPKINLIK 

"Önce bir irtidat gelmedikçe o gün gelmeyecektir"  2. Selaniklilere 2:3 

KUTSAL YAZILAR 

2. Nefi 28 (Nefi, sapkınlık, sahte kiliseler ve sahte öğretiler hakkında peygamberlikte bulundu.) 

Mormon 8:28 (Tanrı'nın kudreti inkâr edilecek ve kiliseler kirletilecek.)

İşaya 29:13 (İnsanlar ağızlarıyla Tanrı'ya yaklaşıyorlar, fakat kalpleri O'ndan uzaktır.  Onlar, insanların emirlerine göre öğretildiler.) 

Amos 8:11--12 (Rab, sesinin duyulmasına bir kıtlık getirecek.  İnsanlar "Rab'bin sesini arayacak, fakat bulamayacaklar.") 

Matta ı4:9--11 ("Sahte peygamberler türeyecek ve birçok insanı kandıracaklar.") 

Resullerin İşleri 20:29--31 ("Talebeleri artlarınca çekmek için sapık şeyler söyleyen adamlar kendi aranızdan çıkacaklardır.") 

Efesoslulara 4:14 ("Artık insanların ustalıkla düzenledikleri aldatmalara kanan, her öğreti rüzgârının etkisiyle çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayalım.") 

1. Timoteosa 4:1--3 ("Son zamanda bazıları imandan ayrılacak.") 

2. Timoteosa 3:1--7 (Son günlerde, onların arasında "tanrısal bir şekle" sahip fakat tanrısallığa ait kudreti inkâr eden, "daima öğrenen fakat asla gerçek bilgisine erişemeyen" birçok kimseler olacaktır.") 

2. Timoteosa 4:3--4 ("Onlar sağlam öğretiye tahammül etmeyecekler.") 

2. Petrus 2:1--2 ("Aranızda sahte öğretmenler olacak.") 

ÖRNEKLER 

Vahiylerin neden çok önemli olduğunu göstermek için:  Bir tamirci olduğunuzu farz edin.  Okuldan mezun olduktan sonra yeni araba kılavuzları üzerinde çalışmamaya veya iş kolunuzla ilgili yeni gelişmeleri takip etmemeye karar verdiniz.  Ne olurdu?  Bizler de Tanrı tarafından gönderilecek olan ve içinde yaşadığımız zamanda uygulanabilir nitelikteki direktiflere ihtiyaç duyarız. 

Gerçeği Kilise'de muhafaza etmek hususunda havarilerin nasıl önemli bir rol oynadığını göstermek için: 

Pavlus'un diriliş hakkındaki yanlış öğretileri düzelttiğini göstermek amacıyla 2. Timoteosa 2:18'i okuyun. 

Sapkınlığın havariler zamanında başlamış olduğunu göstermek için: 

Yeni Ahit'ten, sahte öğretilerin öğretilmekte olduğunu gösteren bir iki pasaj okuyun ve müzakere edin, şöyle ki--- 

Galatyalılara 1:6--8 ("Sizi Mesih'in inayetine çağıranı böyle çok kısa bir zamanda bırakıp başka bir sevindirici habere dönmekte olduğunuza şaşıyorum.") 

1. Timoteosa 1:5--7 (Bazıları gerçekten sapmış olup, öğretmen olmak istemektedirler fakat söylediklerini kendileri de anlamıyorlar.) 

2. Timoteosa ı:18 (Dirilişle ilgili olarak sahte öğretiler çıktı.) 

1. Yuhanna 2:18 ("Şimdi bile çok sayıda Mesih karşıtı kimseler var.") 

Rab, rahiplik yetkisini geri aldığında Kilise'ye ne oldu:

Efesoslular 2:19--20'yi okuyun.   

3. İLKE 

HAKİKATİN İADE EDİLİŞİ 

Tanrı Gerçeği Joseph Smith'e Bildirdi 

Bu sapkınlığa ait etkilerin üstesinden gelmek için, Tanrı, gerçeğini günümüzde bize duyurdu.  Bunu aynen Kutsal Kitap zamanında yaptığı gibi peygamberler vasıtasıyla gerçekleştirmiştir.  İlk ziyaretimizde de açıkladığımız gibi Tanrı Baba ve İsa Mesih, 1820 yılının baharında Joseph Smith'i ziyaret etmişlerdir.  Onlar Joseph'ın duasına cevaben gelmişlerdir. 

Joseph'a Hiç Bir Kiliseye Katılmaması Söylendi 

Kiliseler, doğru olmayan öğretileri öğrettikleri için, Joseph'a hiç bir kiliseye katılmaması söylendi.  İnsanlar, iyi bir hayat sürmelerine yardımcı olan çoğu Mesihçilik ilkesini anlıyorlardı fakat bazı temel ve hayati gerçekleri yanlış biliyorlardı çünkü bunlar asırlar önce kaybedilmişti. 

Joseph, Mormon Kitabı'nı Tercüme Etti 

Joseph Smith, Tanrı'nın seçilmiş bir peygamberi olarak gerçeği öğrenmemize yardımcı olmak için çok önemli bazı şeyler yapmıştır.  Rab, onun vasıtasıyla bazı ek kutsal yazılar gönderdi.  İlk ziyaretimizde açıkladığımız gibi Joseph Smith, Mormon Kitabı'nı Tanrı'nın kudreti ve ilhamı ile tercüme etmiştir. 

Joseph, Diğer Vahiyleri Kaydetti 

Joseph Smith, Tanrı'dan aldığı diğer vahiyleri kaydetti.  Bu vahiylerin bazıları günümüz kutsal yazılarından olan Öğreti ve Antlaşmalar ile Çok Değerli İnci adlı iki kitapta bulunmaktadır.  Bu kutsal yazı kitapları, Tanrı'nın çocuklarına rehberlik etmek için vahiy göndermeye devam ettiğini göstermektedirler.  

KUTSAL YAZILAR           

1. Nefi 13:40 ("Bu son kayıtlar [Mormon Kitabı] ilk gelenin [Kutsal Kitap] doğruluğunu destekleyecektir.") 

2. Nefi 29:3, 8 ("O halde sözümden daha fazlasını alacağınız için mi söyleniyorsunuz?") 

Helaman 3:29 (Tanrı'nın sözü "Mesih'in yandaşlarını dar ve ince yolda götürecektir.) 

İşaya 29:13 (Son zamanda insanlar kendi kaidelerine göre öğretilecekler.) 

Amos 8:11--12 (Rab, sesinin duyulmasına bir kıtlık getirecek.) 

Ö & A5:9--10 (Bu nesil Tanrı'nın sözlerini Joseph Smith vasıtasıyla duyacak.) 

Ö & A18:34--36 (Kutsal yazıları Mesih'in kudreti ile okuyabiliriz.  Bunu yaptığımızda O'nun sesini duyduğumuza tanıklık edebiliriz.) 

JS---T 1:8--20 (Joseph Smith'e hiçbir kiliseye katılmaması söylendi.)

4. İLKE  

KİLİSE'NİN İADE EDİLİŞİ 

Joseph Smith Harun Rahipliğini Aldı 

Joseph Smith, bu önemli kutsal yazıları getirmesine ek olarak, rahipliği---Tanrı adına hareket etme yetkisini--- de aldı.  Kurtarıcı'yı vaftiz eden Vaftizci Yahya bu yetkiyi Joseph'a verdi.  Bu yetkiye Harun Rahipliği denir. 

Joseph, Melkizedek Rahipliğini Aldı 

Kısa bir süre sonra, İsa'nın Kilise'sini yönetmek üzere göreve çağırdığı havarilerden Petrus, Yakup ve Yuhanna, Joseph Smith'e daha yüksek bir rahiplik yetkisini verdiler.  Buna Melkizedek Rahipliği dendi.  Bu yüksek kudret ve yetki vasıtasıyla Kilise yönetildi ve üyelerinin hayatlarına zengin nimetler getirildi. 

Sevindirici Haber Törenleri Yerine Getirilebilir 

Gereken tüm törenler bu iki rahiplik kudreti ile yerine getirilir.  Rahiplik yetkisiyle vaftiz oluruz ve Kutsal Ruh armağanını alırız.  Bu armağan, Tanrı'dan şahsen ilham ve rehberlik almamızı sağlar. 

Kilise Organize Oldu 

Joseph Smith rahiplik yetkisini aldıktan sonra Rab ona İsa Mesih'in Kilise'sini 6 Nisan 1830'da yeniden kurmasını emretti. 

Kilise Mesih'in Adını Aldı 

Mesih, Kilise'nin başı olduğu için bu kiliseye İsa Mesih'in Kilisesi dendi.  Eski zamanlardaki Mesih Kilise'sinden ayırt etmek amacıyla Kilise'nin bugünkü adı İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'dir. 

Bu Kilise Tek Doğru Kilisedir 

Rab, bu kilisenin "tüm yeryüzündeki tek doğru ve yaşayan kilise" olduğuna tanıklık etti (Ö & A 1:30) 

KUTSAL YAZILAR 

3. Nefi 27:3--10 (Kilise, Mesih'in adını taşıyacak) 

Efesoslulara 2:19--20 (Mesih, Kilise'nin temel köşe taşıdır.) 

Ö & A.1:29--30 Joseph Smith, Kilise'yi organize etmekle görevlendirilmişti.) 

Ö & A 1:30 (Rab, tek doğru Kilise'ye tanıklık etti.) 

Ö & A 13 (Joseph Smith, Harun Rahipliği'ni aldı.) 

Ö & A 20:1--4 (Kilise, ülke kanunlarına göre organize oldu.) 

Ö & A 27:10 (Joseph Smith, Melkizedek Rahipliği'ni aldı.) 

Ö & A 115:3--4 (Kilise, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi olarak adlandırılacak.) 

Ö & A 121:34--36 (Rahiplik, sadece doğruluk ilkelerine dayalı olarak yürütülebilir.) 

ÖRNEKLER 

Rahipliğin eski Kilise için önemli olduğunu ve parayla satın alınamayacağını göstermek için:   

Bu rahiplik gücünün ne kadar önemli ve mukaddes olduğunu kutsal yazılardan anlamaktayız.  Rab, rahiplik yetkisini herkese değil, sadece bu yetkiyi doğru bir şekilde kullanabilecek olan kişilere vermiştir.  Örneğin, bir gün havariler, insanları vaftiz ediyor ve onlara Kutsal Ruh  armağanını veriyorlardı.  Simon adlı bir sihirbaz, havarilerin sahip olduğu gücün aynısına sahip olmak istedi.  Petrus, Simon'a Tanrı'nın bu armağanının parayla satın alınamayacağını söyledi.  (Resullerin İşleri 8:18--21'i okuyun.) 

Rahipliğin önemini göstermek için: 

Tanıdığınız birinin sahte sürücü ehliyeti bastığını ve sizin de trafik bürosuna gitmek yerine zamandan kazanmak için bu ehliyetlerden birini aldığınızı farz edelim.  Polisin bu tür bir sürücü ehliyetini geçerli sayacağını zannediyor musunuz? Niçin saymaz? Aynı şekilde Tanrı adına hareket eden kimse de yetkisini O'ndan almış olmalıdır. Aksi takdirde yapılan bu hareket geçersizdir. 

5. İLKE  

 DOĞRU KİLİSEDE ÜYELİK 

Tanrı Günümüzde Havarileri ve Peygamberleri Göreve Çağırmıştır 

İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi bugün bir peygamber ve oniki havariler tarafından yönetilmektedir.  Rab, Kutsal Kitap zamanında yaptığı gibi günümüzde de bu insanları göreve çağırmıştır.  Bu insanlar Tanrı'dan vahiy alırlar ve O'nun rahipliğine sahiptirler.  Böylelikle O'nun hazırlamış olduğu planı öğretebilir, O'nun işlerini yapabilir ve O'nun Kilisesini kudret ile yönetebilirler.  Kurtuluş planına ait hakiki bilgileri öğreterek geçmişteki karışıklıkları ve yanlış anlamaları aydınlatmaya yardımcı olurlar.  Bizler, bu insanları Tanrı'nın peygamberleri olarak kabul ederiz.  Rab'bin bize onlar vasıtasıyla verdiği rehberlik ve talimatları izleriz. 

Mesih'in Kilisesine Üye Olarak O'na Gelin 

Kilisesine üye olarak Mesih'e dönmeliyiz.  [Moroni 6:2--4]  Cennetteki Baba'mıza geri dönmemize yardım edecek tüm gerçekleri sadece İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilise'sinde bulabiliriz.  Gereken sevindirici haber törenlerini yerine getirme yetkisini sadece bu Kilise'de bulabiliriz.  Vaftiz olarak ve Mesih'in hakiki Kilise'sine mensup olarak Mesih'i kabul ettiğimizi gösteririz. 

KUTSAL YAZILAR 

Mosiya 18:16--19 (Alma'nın vaftiz ettiği herkes Kilise'ye katıldı.) 

Resullerin İşleri 2:37--47 (Sözü işitenlere vaftiz olmaları ve Kilise'ye katılmaları emredilir.) 

Ö & A 1:38 ("İster kendi sesimle ister hizmetkârlarımın sesiyle olsun, ikisi de aynıdır.") 

Ö & A 10:55, 69 (Sonuna kadar dayanan İsa Mesih'in Kilise'sinin üyeleri göklerin krallığının varisi olacaklar.) 

6. İLKE  

KİLİSE TOPLANTILARINA KATILMAK VE RAB’BİN SOFRASINA İŞTİRAK ETMEK 

Sık Sık Birlikte Toplanmak 

[Moroni 6:5--6]  Rab, Kilise'sinin üyelerine sık sık birlikte toplanmalarını emretmiştir.  Kilise üyelerinin temel görevi haftada bir yapılan ibadet törenlerine katılmak ve Kilise dahilinde aktif olarak görev almaktır.  İbadet törenleri, üyelerin yararlanmaları için düzenli olarak yapılır. 

Rab’bin Sofrası, İbadet Törenlerimizin Bir Bölümüdür 

İsa Mesih'in Kilise'sindeki ibadet hizmetlerinin önemli bir bölümü Rab’bin Sofrası törenidir.   

Kurtarıcı Sofrasını Tanıttı 

Kurtarıcı, bu töreni çarmıha gerilmeden önce havarileriyle yediği son akşam yemeğinde tanıtmıştır.  O günden sonra Rab' bin yandaşları her hafta Pazar günü ("Rab'bin günü") Rab’bin Sofrasına iştirak etmek için toplanmışlardır. 

Ekmek ve Suyu Kullanmaktayız 

Mesih'in Kilise'sinde bugün, Mesih'in beden ve kanını temsil eden semboller olarak ekmek ve suyu kullanmaktayız.  Mesih'in yandaşları O'nun kendileri için yapmış olduğu fedakârlığın hatırası olarak Rab’bin Sofrasına iştirak ederler.  

Bir Sözleşme Yaparız 

Diğer törenlerde olduğu gibi, Rab’bin Sofrasına iştirak edenler Rab ile bir sözleşmeye (karşılıklı antlaşmaya) girerler.  Vaftiz esnasında vermiş olduğumuz vaatleri bu sözleşmenin bize düşen kısmında yenilemiş oluruz.  Mesih'in adını üzerimize alacağımızı, O'nu her zaman hatırlayıp emirlerine itaat edeceğimizi taahhüt ederiz.  

Rab, Bize Ruhunu vaat eder 

Vaatlerimizin karşılığı olarak Rab, sözleşmelerimize uyduğumuz takdirde Ruhunun her zaman bizimle olacağını vaat eder.  Kutsal Ruh'un sürekli yoldaşlığının sevincini yaşayacağımızı taahhüt eder.  

İbadet Törenlerinde Üyeler Birbirlerini Kuvvetlendirir 

İbadet töreni esnasında üyeler, Rab’bin Sofrasına iştirak etmenin yanı sıra  birbirlerine sevindirici haberi de öğretirler.  Bu yolla üyeler, bir birlik duygusunun, müşterek kuvvetin ve diğer üyelerle dostluğun sevincini yaşarlar.  Bu toplantıları ihmal edenler Rab'bin bize sağladığı nimetlerden yoksun kalırlar. 

İbadet Törenlerine Gitmek Size Nimetler Getirecek 

Kilise'nin bir üyesi olduktan sonra ibadet törenlerine gitmek ve Rab’bin Sofrasına iştirak etmek hayatınızı bereketlendirecektir.  Bunları yapmak, Sebt gününü kutsal kılmanıza ve gerçeği tam anlamıyla bilmenize yardımcı olur.  Rahipliği faal halde göreceksiniz.  Emirleri yerine getirirken daha güçlü olacaksınız.  Baba'mızın planını daha iyi anlayacak ve Mesih'in kefaretini hayatınızda daha etkin bir hale getireceksiniz.

                                                                                                                       

KUTSAL YAZILAR 

3. Nefi 18:22 (Mesih, yandaşlarına sık sık birlikte toplanmalarını emreder.)       

Moroni 4--5; Ö & A 20:75--79 (Rab’bin Sofrasına icra etme tarzı açıklanmıştır.) 

Matta 26:26--27; 3. Nefi 18:1--12, 28--29 (Rab’bin Sofrasını İsa başlatmıştır.) 

Luka 22:19--20 (Mesih öğrencilerine şöyle emretti: "benim hatıram olarak" Rab’bin Sofrasına iştirak edin.) 

1. Korintoslulara 11:20--29 (Rab’bin Sofrasına iştirak etmeden önce "bırakın kişi kendini sınasın".) 

Ö & A 27:2 (Mesih'in beden ve kanıyla yaptığı fedakârlığı hatırlıyorsak, Rab’bin Sofrasına iştirak ederken ne yiyip içtiğimiz önemli değildir.) 

Ö & A 43:8--9 (Toplantılar birbirimizi eğitmemize ve aydınlatarak manen yükseltmemize yardımcı olur ve kutsallık içinde hareket etmemizi sağlarlar.) 

Ö & A 59:9--13 ("Benim kutsal günümde...dua evine gidin.") 

ÖRNEKLER 

Diğer üyelerle dostluk birçok kütükle yakılan bir ateş gibidir.  Birlikte yakıldıklarında, kütükler büyük bir ateş teşkil eder ve çok ısı verirler.  Fakat kütükler tek başlarına yanmaları için birbirlerinden ayrılırlarsa kısa zamanda sönerler.  Parlak alevler yerine sönük bir ateş üretirler.  Yalnız bırakılırlarsa bu ateş de çabucak söner.  Kilise üyeleri itikatlarını paylaşmak, birbirlerinden öğrenmek ve birbirlerini kuvvetlendirmek için toplanmaya ihtiyaç duyarlar.

4. SONSUZ İLERLEME

1.  İLKE

DOĞMADAN ÖNCEKİ VARLIĞIMIZ 

Doğmadan Önce Yaşıyorduk

Bizler doğmadan önce yaşadık.  Ölümlülük öncesi hayatımızı hatırlamıyoruz.  Fakat Tanrı Babamız, bizim için hazırlamış olduğu planını anlamamıza yardımcı olmak için önemli hakikatleri bildirmiştir.

Bizler Tanrı'nın Çocuklarıyız

Bizler gerçekte Cennetteki Babamızın çocuklarıyız.  Doğmadan önce ruh olarak Tanrı’yla beraber yaşadık.  Her birimiz eşsiz bir bireydik.  Bizim ruh bedenlerimiz İlahi Babamızın suretinde yaratılmıştı.

Tanrı'dan Farklıydık

Fakat bazı yönlerimizle İlahi Babamızdan farklıydık.  Onunki gibi bir bedenimiz yoktu.  Ve O Tanrı’ydı.

Baba'mız Bir Plan Hazırladı

Cennetteki Babamız, bizi çok sevdiği için kendisi gibi olmamızı istedi.  Bunu mümkün kılmak için, yeryüzüne gelmemizi sağlayacak bir plan hazırladı.  [İbrahim 3:22--25'i okuyun.]  Babamızın planını kabul ettik ve bunun bize sağlayacağı nimetlerden ötürü mutluluk duyduk.

KUTSAL YAZILAR 

           Alma 13:1--4 (Rab, hizmetkârlarını dünyanın kuruluşundan önce göreve çağırdı ve hazırladı.)

          Yeremya 1:5 ("Ana karnında sana şekil vermeden önce seni tanıdım; ... ve seni bir peygamber olarak atadım.")

          Resullerin İşleri 17:29 (Bizler Tanrı'nın soyundanız.)

         Öğreti ve Antlaşmalar. 138:55--56 (Birçoğu "ilk derslerini bu dünyaya gelmeden önce aldı ve gelmeye hazırlandılar", üzüm bağında çalışmak için.)

          Eyüp 1:6 Bir gün Tanrı’nın oğulları RAB'bin huzuruna çıkmak için geldiklerinde, şeytan da onlarla geldi.

         Çölde Sayım 16:22 Musa'yla Harun yüzüstü yere kapanarak, «Ey Tanrı, bütün insan ruhlarının Tanrısı!» dediler……

          Eyüp 38:4-7 «Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Anlıyorsan söyle. Kim saptadı onun ölçülerini? Kuşkusuz biliyorsun! Kim çekti ipi üzerine? Neyin üstüne yapıldı temelleri? Kim koydu köşe taşını. Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken,Tanrı’nın oğulları sevinçle çığrışırken?

         Özdeyişler 8:22-31 RAB yaratma işine başladığında ilk beni yarattı. Dünya var olmadan önce, ta başlangıçta, öncesizlikte yerimi aldım. Enginler yokken, suları bol pınarlar yokken doğdum ben. Dağlar daha oluşmadan, tepeler belirmeden, RAB dünyayı, kırları ve dünyadaki toprağın zerresini yaratmadan doğdum. RAB gökleri yerine koyduğunda oradaydım, engin denizleri ufukla çevirdiğinde, bulutları oluşturduğunda, denizin kaynaklarını güçlendirdiğinde, sular buyruğundan öte geçmesinler diye denize sınır çizdiğinde, dünyanın temellerini pekiştirdiğinde, baş mimar olarak O'nun yanındaydım. Gün be gün sevinçle dolup taştım,   huzurunda hep coştum. O'nun dünyası mutluluğum, insanları sevincimdi.

         Vaiz 12:7 Toprak geldiği yere dönmeden, Ruh onu veren Tanrı'ya dönmeden, seni yaratanı anımsa.

         İbraniler.12:9 Kaldı ki, bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. Öyleyse Ruhlar Babası'na bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi?

         Efesliler.1:4-5 O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti.  Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. 

2. İLKE

YERYÜZÜNDEKİ ÖLÜMLÜ HAYAT

Bu Hayatın Bir Amacı Var

Bu dünyadaki hayatımızın bir amacı bulunmaktadır.  Bu amaç Cennetteki Babamız gibi olmak yolunda çalışmamız için imkânlar sağlamak ve O'na geri dönmeye hazırlanmaktır.

YERYÜZÜ HAYATI

ÖLÜMLÜLÜK ÖNCESİ HAYAT

Her Birimiz Fiziksel Bir Bedene Sahip Oluruz

Doğduğumuzda her birimiz fiziksel bir bedene sahip oluruz.  Bu dünyevi bedenler ölümlü ve kusurludur.  Fiziksel, ölümlü bir bedene sahip olmak Tanrı Babamızın sahip olduğu gibi yüce, ölümsüz bir beden elde etme yolunda ilk adımdır.

Seçim Yapmakta Serbestiz

Ayrıca, iyi ve kötü arasında seçim yapmakta serbestiz. Ancak yaptığımız seçimlerden sorumluyuz.  İyi ve kötüyü ayırt edebilir hale gelerek iyiyi seçtiğimizde Cennetteki Babamıza daha çok benzeriz.

İlerlemek Yapılan Seçimlere Bağlıdır

Ölümlülük öncesi hayatımızı hatırlayamadığımız için, yapacağımız seçimler imana dayalı olmalıdır.  Bu ölümlü hayattan sonra olacak mevcudiyetimizdeki durumumuz bu hayat boyunca yapacağımız seçimlere bağlı olacaktır.  [Alma 12:24'ü okuyun.]  Fiziksel bedenlerimizi kontrol etmeyi öğrenmek ve Tanrı benzeri davranışlarda bulunmak suretiyle Cennetteki Babamıza daha çok benzeriz. 

KUTSAL YAZILAR

 2. Nefi 2:21 ("İnsanoğullarının günleri uzatıldı...hayattayken tövbe etsinler diye; böylece onların durumu sınanma durumu oldu.") 

Alma 34:31--35 ("Bu hayat, insanlar için Tanrı ile buluşmaya hazırlanma zamanıdır...Tövbe gününüzü geciktirmeyin...Sahip olduğunuz ruh o ebedi dünyada da bedeninize hükmetme kudretine sahip olacaktır.")

 Alma 42:4 (Bu hayat "bir sınanma zamanı, tövbe ve Tanrı'ya hizmet zamanıdır".)

 Mormon 9:27  ("Tüm kalbinizle Rab'be gelin ve …….. kendi kurtuluşunuzu hazırlayın.")

 Filipelilere 2:12 ("Korku ve titreme ile kendi kurtuluşunuzu hazırlayın.")

 ÖRNEKLER

Denenmek amacıyla niçin Babamızın huzurundan ayrılmamız gerektiğini göstermek için:

 Bir bebek doğduğunda, yürüyemediği için anne ve babası onu her yere kucakta götürürler.  Bebek günün birinde ilk adımını atar.  Takip eden günlerde bir çok kez yere düşer.  Anne ve babası elinden tutarlar.  Fakat sonra düşüp kalkmanın yürüme sürecinde bir bölüm teşkil ettiğinin farkına  varırlar.  Sabırla bebeğin öğrenmesini beklerler.  Bu anne ve baba gibi, Tanrı da bizi iman ve tecrübeler ile daha güçlü bir hale gelebilmemiz için yeryüzüne gönderir.

Büyürken anne ve babamızla evimizde yaşarız.  Onlar bizi eğitir ve ihtiyaçlarımızı karşılarlar.  Büyümemize yardım ederler.  Fakat bir gün evi terk etmemiz, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamamız, kendi seçim ve kararlarımızı vermemiz gereken an gelecektir.  Ölümlülük öncesi hayatımızda, Cennetteki Babamızla yaşadığımız zaman olan şey işte budur.  O, bize birçok şey öğretti.  Fakat bir gün Cennetteki Babamızın huzurundan ayrılmamız ve yeryüzüne gelerek kendi tecrübelerimizle öğrenmemiz gereken zaman geldi.

3. İLKE

ÖLÜMDEN SONRAKİ HAYAT

Ölüm Babamızın Planının Bir Parçasıdır

Fiziksel bedenlerimiz ölümlü olduğu için her birimiz öleceğiz.  Fakat fiziksel ölüm, Babamızın bizim için hazırladığı mutluluk planının bir parçasıdır.  Ölüm ve diriliş yoluyla kusurlu ve ölümlü bedenlerimiz mükemmel ve ölümsüz hale gelir.

Ruhlarımız Ruhlar Dünyasına Gider

Ölünce ruhlarımız fiziksel bedenlerimizi terk eder.  Ruhlarımız hala canlıdır, fakat ruhlar dünyası dediğimiz bir yere giderler.

Kutsal Yazı:  Alma 40:11 (Ölünce, ruh ölümlü bedenden ayrılır.)

Dirileceğiz ve Yargılanacağız

Diriliş gününde ruhlarımız bedenlerimizle ölümsüz olarak yeniden birleşirler.  Önümüze açmış olduğu yolu izlemede imanlı oluş derecemize göre Rab tarafından yargılanacağız.

Göksel Görkem İçinde Yaşayabiliriz

Bu yolu izlemişsek göksel görkem içinde Babamızın yanında barınmak üzere O'na geri döneriz.  Yeni Antlaşma’da bu görkem, güneşin görkemine benzetilmiştir.  Bu görkemin varisi olanlar tam bir sevinci yaşayacaklardır.  Onlar Cennetteki Baba'ları gibi olacaklardır.

Bazı insanlar Tanrı'nın emirlerine itaat etmek hususunda imanlı olmayacaklardır.  Bu insanlar iman etmemiş, günahlarından tövbe etmemiş, onun emirlerine uymamış ve gerekli törenleri yerine getirmemiş olacaklardır.  Bu kişiler Tanrı’nın planı içinde en büyük görkeme layık görülmeyeceklerdir.  Bu kimseler için de bir görkem kademesi söz konusu olacak fakat onlarınki daha düşük bir kademe olacaktır.

Pavlus Bu Görkem Kademelerinden Bahsetti

Havari Pavlus göksel görkemi güneşin görkemine benzetir.  Diğer görkem derecelerini de aya ve yıldızlara benzetir.  [1 Korintoslulara 15:40--42'yi okuyun.]

KUTSAL YAZILAR

1. Nefi 15:33--36 ("Amellerinden ötürü yargılanmak üzere Tanrı'nın huzuruna çıkacaklar.")

2. Nefi 9:6 (Ölüm insana Yaratıcı'nın merhametli planını yerine getirmek amacıyla gelir.)

2. Nefi 9:14; Mosiya ı:38 ("Tüm suçlarımızın tam olarak bilincinde olacağız.")

Alma 12:12--15, 27--28 (Sözlerimiz, amellerimiz ve düşüncelerimiz bizi mahkum edecek.  Rab'bin yargısının adil olduğunu kabul edeceğiz.)

Alma 40:12--13 (Ölüm ve diriliş arasında doğrular huzur ortamında, günahkârlar ise ıstırap içindedirler.)

Alma 41:3--15 (Diriliş gününde her insan doğru veya günahkâr oluşuna göre hak ettiğini alır.)

Yuhanna 5:25--29 (Kurtarıcı ölenleri yargılayacak ve bunlar hayata veya lanete dirilecekler.)

Ö & A 76 (Joseph Smith, görkem kademelerine ait görüm gördü.)

4. İLKE

ÖLENLER İÇİN YAPILAN İŞ

Birçok Kişi Sevindirici Haberi Öğrenmeksizin Ölür

Birçok insan, İsa Mesih'i duymayan veya vaftiz olma imkânına kavuşamayan milyonlarca insana ne olduğunu merak etmiştir.  Eğer Tanrı bu kimseleri mahkûm ederse bu durum adil midir?

Sevindirici Haber Ruhlar Dünyasında Öğretilir

Rab, sevindirici haberi bu hayatta duymayan kimselerin ruhlar dünyasında öğreneceğini bildirmiştir.  [1 Petrus 3:18--19 ve 4:6'yı okuyun.]  Cennetteki Babamızın her çocuğu sevindirici haberi kabul etme veya reddetme fırsatını bulacak ve böylelikle hepimiz adil bir şekilde yargılanabileceğiz.

KUTSAL YAZILAR

Malaki 4:5--6 (İlya babaların yüreğini oğullara ve oğulların yüreğini de babalarına döndürecektir; ta ki, gelip dünyayı lanetle vurmayayım."  Ö & A 2 ile karşılaştırın.)

1. Korintoslulara 15:29--30  ("Ölmüşler için vaftiz olanlar başka neler yapacaklar?")

Ö & A 2 ("O, babalara verilen taahhütleri çocukların kalplerine ekecek.")

5. İLKE

EBEDİ AİLE

Bizler Yaratma Gücüne Sahibiz

Ölümlülük süresince bedenlerimiz çocuk yaratma gücüne sahiptir.  Bu üreme gücü ilahi bir armağandır.  Bu armağan, bize hayatın yaratılmasını paylaşma ve çocuklarımızı müjde ilkelerine göre yönlendirme imkânı sağlar.  Böylelikle, Cennetteki Babamız gibi olma yolunda çalışmış oluruz.

Yaratma Gücü Kutsaldır

Tanrı, çocuklarına bu yaratma kudretini aile ilişkileri dahilinde tutmalarını emretmiştir.  Karı ile koca ve anne baba ile çocuklar arasındaki mevcut sevgi hayattaki en büyük sevinç kaynağıdır.

Ölünce Aile Birliğinin Sona Ermesi Gerekmez

Ölünce aile ilişkilerinin sona ermesi gerekmez.  Peygamber Joseph Smith vasıtasıyla Tanrı, tapınaklarda yapılan kutsal törenler ile çiftlerin ebedi olarak evlenebileceği bilgisini iade etmiştir.  Bu törenler rahipliğin mühürleme kudreti ile yapılırlar.  Çiftler eğer layık kalırlarsa aile ilişkilerinin sadece ölüme kadar değil, ebediyen süreceğine dair vaat alırlar.  Bu, doğru insanlara vaat edilen en büyük nimetlerden biridir.

KUTSAL YAZILAR 

1. Korintliler 11:11 ("Tanrı katında, erkek kadınsız, kadın da erkeksiz olamaz.")

Ö & A 130:2 ("Burada aramızda olan ilişki orada da aramızda olacak.")

Ö & A 131:2 (Göksel görkemin en üst kademesine girmek için yeni ve sonsuza dek süren evlilik anlaşmasına girmeliyiz.)

6. İLKE

İffet Yasası

Rab, "Zina etmeyeceksin" diye emrettiğinde bir standart oluşturdu.  [Ö & A 42:22-25'i okuyun.]  Rab tarafından konulan iffet kanununa göre eşimiz dışında hiç kimse ile cinsel ilişkiye girmemeliyiz.  Rab, ayrıca saf olmayan düşüncelerden ve davranışlardan kaçınmamız gerektiğini de öğretmiştir.  Düşüncelerimizi saf tutmak, giyimimizde, konuşmamızda ve davranışlarımızda ahlaklı olmalıyız.  Yaratma gücü ve bedenlerimiz kutsal tutulmalıdır. 

Birçok insan bilmeden akılsızca şeyler yapmıştır.  Samimi bir şekilde tövbe etmek ve vaftiz olmak suretiyle herkes günahlarının bağışlanmasına kavuşabilir.  Şu andan itibaren iffet yasasına göre yaşamanızı teşvik ederiz ki bu Tanrı’nın emridir.

KUTSAL YAZILAR

Mosiya 13:22; Çıkış 20:14 ("Zina etmeyeceksin.")

Alma 12:14 (Davranışlarımıza, sözlerimize ve düşüncelerimize göre yargılanacağız.)

Alma 39:5 (Koriyanton'un fahişe İzabel ile işlediği günah "masum kanı dökmek ya da Kutsal Ruh'u inkar etmek gibi bütün günahlardan sonra en iğrenç günah" idi.)

3. Nefi 12:27--30 ("Bir kadına istek duyarak bakan kimse onunla yüreğinde zina işlemiş olur.")

Romalılara 1:26--32 (Erkek ve kadınlar "doğal kullanımı doğaya karşı bir şekle" çevirdiler.

Efeslilere 5:3--5 ("Ne kadın satıcısı, ne de temiz olmayan kişi,...Mesih'in ve Tanrı'nın krallığında hiçbir şeyin varisi olmayacaktır.")

Ö & A 59:6 ("Ne zina,...ne de buna benzer bir şey yapmayacaksın.")

Ö & A 63:16 ("Bir kadına arzu ile bakan Ruh'a sahip olamaz.")

7. İLKE

HİKMET SÖZÜ

Bedenlerimiz ve Seçme Özgürlüğümüz Birer Armağandır

Hayatımız boyunca sahip olduğumuz kıymetli armağanlar olan fiziksel bedenlerimiz ve seçme özgürlüğümüz üzerinde durduk.  Ayrıca, bu armağanları kullanma şeklimizin şimdiki ve gelecekteki hayatlarımızda elde edeceğimiz nimetleri nasıl belirlediğini müzakere ettik.  Tanrı, bu armağanları nasıl kullanacağımızı anlamamıza yardım etmek için iffet kanunu gibi emirler vermiştir.

Zararlı Maddelerden Kaçınmalıyız

O'nun emirleri arasında Bilgelik Sözü diye bilinen bir sağlık kanunu vardır.  Bu kanun bize alkol, tütün, kahve, çay ve zararlı ilaçlar (uyuşturucu madde) almamamızı öğretir.  Bunlar bizim bedenlerimizde hasara yol açar ve ruhlarımıza zarar verir.

BİLGELİK SÖZÜ

Aşağıdakilerden Sakının---

Alkol

Tütün

Kahve

Çay

Zararlı İlaçlar (Uyuşturucu Madde)

* Bitki çayı içilebilir.

Sağlıklı Besinleri Şükrederek Kullanmalıyız

Bilgelik Sözü ayrıca meyveler, sebzeler, hububatlar ve diğer sıhhi besinlerin bedenlerimiz için iyi olduğunu öğretir.  Bunları akıllıca ve şükranla kullanmalıyız.

Rab Sağlık vaat Eder

[Ö & A 89:18--21'i okuyun.]  Rab, bu kanuna uyanların hem fiziksel hem de manevi olarak daha sağlıklı olacaklarını vaat eder.  Rab, ayrıca kendini bu yolda disipline sokanlara bilgelik, kuvvet ve artan bir mutluluk sözü verir.

Rab Bize Ruhunu vaat eder

Belki de en önemlisi, Rab bu kanunun, Kutsal Ruh'un rehberliğine kavuşmaya layık olmamıza yardım edebileceğini vaat eder. 

Tütün, alkol veya diğer zararlı maddelere ne kadar para harcadığınızı tahmin etmeye çalışın.

1. Nefi 3:7 Tanrı'ya iman ettiğimizde O'nun bize bilgelik sözünü tutmamıza yardım edeceğini söyler.

Tütün, alkol veya diğer zararlı şeyleri çöpe atarak sizi bunları kullanmaya teşvik edecek dürtüyü azaltabilirsiniz.

KUTSAL YAZILAR

Daniel 1:8--20 (Daniel kendisini kirletmemeye kararlıydı.)

1. Korintliler 3:16--17; 6:19--20 (Bedeniniz Tanrı'nın tapınağıdır.  "Her kim Tanrı'nın tapınağını kirletirse, Tanrı onu mahveder.")

Ö & A 89 (Rab, Bilgelik Sözü'nü açıklar.)

5. MESİH BENZERİ BİR HAYAT SÜRMEK

İki büyük emre ---Tanrı'yı sevmek ve başkalarını sevmek--- itaat etmek suretiyle bencil olmak yönündeki doğal eğilimimizin üstesinden gelir ve Cennetteki Babamıza daha çok benzeriz.  Ondalık ve oruç kanunlarına uyarak Tanrı'nın işlerini hayatlarımızda ön sıraya koymak istediğimizi gösteririz.  Bu müzakeredeki ana ilkeler şunlardır---                                         

1. Tanrı'yı ve çevremizdeki insanları sevmeliyiz.

2. Fedakarlık nimet getirir.

3. Oruç ve Oruç bağışı bize manevi nimetler getirir.

4. Ondalık kanunu başkalarını düşünme özelliğimizi geliştirmemize yardım eder.

1. İLKE

İKİ BÜYÜK EMİR 

Kendi Çıkarlarımızın Peşinde Koşmaya Eğilimliyiz

Yeryüzündeki hayatımız boyunca, kendi çıkarlarımızın peşinde koşmak gibi güçlü bir eğilimimiz mevcuttur.  Dünya zenginlikleri ve başkaları tarafından yapılacak övgülerin peşinde koşmaya eğilimliyizdir.  Bencillik, manevi açıdan bizler için büyük bir tehlike oluşturur.  Hep kendimizi düşünürsek Tanrı'yı unutabilir ve diğer insanlara karşı duyarsız olabiliriz.  Bu durumda Babamızın planını yerine getiremez ve O'na hiç benzeyemeyiz.

Tanrı İki Büyük Emir Vermiştir

Bencil olmayan arzular geliştirmemize yardımcı olmak amacıyla Rab, bize emirler vermiştir.  İsa'ya hangi emrin en önemli  olduğu sorulunca şöyle demiştir:  [Matta 22:37--39]

İKİ BÜYÜK EMİR

Tanrı'yı Sev

Komşunu Sev

Emirlerini Yerine Getirerek Tanrı'ya Olan Sevgimizi Gösteririz

İsa, Tanrı'ya olan sevgimizi nasıl göstereceğimizi öğretmiştir.  [Yuhanna 14:15]  Tanrı'yı sevdiğimizde, O'nun yapmamızı istediği şeyleri yapmak isteriz.  Küçük çocuklar gibi mütevazi olmamız ve O'nun her husustaki isteklerini öğrenmeye çalışmamız gerekir.  Ardından, çok istediğimiz şeylerden vazgeçmemiz gerekse bile, O'na itaat etme cesaretine sahip olmalıyız.

Hizmet Etmek Vasıtasıyla Başkalarına Olan Sevgimizi Gösteririz

Tanrı'yı seviyorsak, çevremizdeki insanları da sevmeliyiz.  Mormon Kitabı bu iki büyük emir arasındaki ilişkiyi açıklar.  [Mosiya 2:17]  Başkalarına hizmet ettiğimizde, bencilliğin üstesinden gelir ve Cennetteki Baba'mız ve Oğlu İsa Mesih'e daha çok benzeriz.

KUTSAL YAZILAR

2. Nefi 10:23--24 ("Kendinizi şeytanın ve bedenin isteklerine değil, Tanrı'nın isteklerine alıştırın.") 

Mosiya 4:11--26 (Günahlarınızın affedilmesini sağlamak için, fakirlere ve muhtaç olanlara hem maddi hem de manevi olarak yardım edin.) 

3. Nefi 6:15--17 (şeytan, insanların kibirlerini pohpohlayarak ve dünyanın boş şeylerini aramaya teşvik ederek onları günah işlemeye yöneltti.)  

3. Nefi 27:27 ("O halde nasıl insanlar olmalısınız?  Doğrusu size derim ki, benim gibi olmalısınız.")

Moroni 7; 1. Korintoslulara 13 (Yardımseverlik, saf bir sevgi, her şeyin üstündedir.)

Matta 25:40 ("Mademki bu kardeşlerimden, şu en küçüklerinden birine yaptınız, bana yapmış oldunuz.")

Yuhanna 13:15 ("Size bir örnek verdim, siz de benim size yaptığım gibi yapacaksınız.")

Yuhanna 13:34--35 ('Eğer birbirinizi severseniz, bununla tüm insanlar benim öğrencilerim olduğunuzu bilecek.")

1. Timoteosa 1:5 ("Emrin sonu saf bir kalpten gelen yardımseverliktir.") 

1. Yuhanna 4:20--21 ("Ve bu ondan aldığımız emirdir; Tanrı'yı seven kardeşini de sever.") 

Ö & A 121:45 ("İçin yardımseverlikle de dolu olsun;... erdem düşüncelerini devamlı olarak süslesin.")

ÖRNEKLER

Kilise üyelerinin, yardıma muhtaç komşularına (ciddi bir hastalık ölüm, sel baskını, deprem veya diğer ciddi sorunlar esnasında) yardım amacıyla toplandıklarını gördüğünüz bir günden bahsedin.

Kilise dahilinde parayla görülen bir hizmet olmadığı için, Kilise'nin birçok kimseye başkalarını düşünür bir şekilde hizmet etme imkanı yaratır.  Üyeler isteyerek gönüllü hizmet verirler. 

2. İLKE  

FEDAKARLIK NİMET GETİRİR 

Kendi Çıkarlarımızdan Fedakarlık Etmeliyiz 

Tanrı'yı ve çevremizdeki insanları sevmek ve onlara hizmet etmek için sık sık kendi çıkarlarımızdan fedakarlık etmeliyiz.  Böyle davranmak, başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızdan üstün tutmamız anlamına gelir. 

Tanrı'ya Ait şeyleri Birinci Sıraya Koymalıyız 

Rab, insanları her zaman sınamıştır. O, insanların Tanrı'ya ait şeyleri hayatlarında birinci sıraya koyup koymadıklarını görmek ister.  [3 Nefi 13:33]  Zamanımızı, varlıklarımızı, yeteneklerimizi ve enerjimizi Rab'bin işlerinde kullanmaya istekli olmamız gerekmektedir. 

Gerekeni Vermeliyiz

Belki her şeyden fedakarlık etmemiz istenmeyebilir.  Fakat gereken neyse isteyerek feda etmeyi öğrenmeliyiz.  Böyle davranmak Tanrı'nın huzurunda yaşamaya layık olmamıza yardımcı olur. 

Fedakarlık İman Gerektirir 

Fedakarlık yapmak için Rab'be karşı büyük bir iman sahibi olmalıyız.  Ayrıca, vaat edilen ödülleri alacağımıza itikat etmeliyiz. 

Fedakarlık Nimet Getirir 

Fedakarlık etmek vasıtasıyla, paylaşma ve verme sevincini  tadabiliriz.  Kutsal Ruh'un, hayatlarımızda büyüyerek güçlenen etkisini hissedebiliriz. 

KUTSAL YAZILAR

Tekvin 22:1--14; İbranilere 11:17 (İbrahim, oğlu İshak'ı feda etmeye istekliydi.)     

Matta 6:33; Luka 12:15--34 ("Önce Tanrı'nın krallığını arayın.")

Matta 19:29 (Rab uğruna fedakarlık yapan herkes sonsuz hayatın varisi olacak.)   

Luka 9:57--62 ("Bir işe gayretle girişip sonra da ardına bakan kimse Tanrı Krallığı için uygun değildir.")

Ö & A 97:8 ("Antlaşmalarına fedakarlıkla uyanlar" Rab tarafından kabul görürler.)

Ö & A 98:13--15 ([O'nun] antlaşmasına ölünceye dek itaat edip etmediğinizi "sizi her şeyde deneyerek" bilecek.)

ÖRNEKLER

İsa, bir keresinde zengin bir yöneticiden tüm varlığını satıp fakirlere vermesini istedi.  Bu genç adamın cennette  hazinelere sahip olacağını vaat etti.  Genç yönetici bu büyük fedakarlığı yapmak istemedi.  Ebedi lütuflara sahip olma imkanını geri çevirdi (Bkz. Luka 18:18--23).  Bunun aksine, Rab, Petrus ve Andreya'dan kendisini takip etmelerini isteyince, derhal her şeyi bırakıp onu takip ettiler (bakınız Luka 5:1--11 ve Yuhanna 1:35--42).

Bir babanın üzüm bağına çalışmaya gönderdiği iki oğul meseliyle bağlantı kurun (bak Matta 21:28--32).

3. İLKE

ORUÇ VE ORUÇ BAĞIŞI

Oruç Tutmak Tanrı'yı Birinci Sıraya Koymamıza Yardımcı Olur

Oruç kanunu, Tanrı'ya ait şeyleri kendi arzularımızın üstünde tutmanın bir başka yoludur.  Oruç, bir süre için yiyip içmemek anlamına gelir.  Oruç tutmak her zaman için hakiki bir ibadet şekli olmuştur.

Oruç Tutarak Nimetlere Kavuşuruz       

Oruç kanununa itaat etmek, hayatlarımıza büyük nimetler getirir ve başkalarına hizmet etmemize yardım eder.  Bu kanun alçak gönüllülüğümüzü arttırır ve bizi Tanrı'ya yaklaştırır.  Ayrıca, fiziksel bedenlerimizi kontrol etmeyi de öğretir.  İmanımız ve maneviyatımız büyüyerek güçlenir.

Oruç Dua'yı İçermelidir

Oruç tuttuğumuzda, samimi olarak dua etmemiz de gerekmektedir.  Kendimiz ve başkaları adına rehberlik ve özel nimetler elde etmek için dua edebiliriz.  Oruç tutmak tanıklık kazanmanın en kudretli yolu olabilir.

Her Ay Bir Pazar Günü Oruç Günü Olarak Ayrılmıştır

Kilise her ay bir Pazar gününü oruç tutmak üzere özel bir gün olarak ayırır.  Bu gün boyunca üyeler iki öğün yemek yemeyerek oruç tutar ve tanıklık toplantısı için bir araya gelirler.  Bu günler üyelere büyük manevi tecrübeler kazandırır.

Oruç Tutmak Vasıtasıyla Muhtaçlara Yardım Edebiliriz

Oruç tutmak aynı zamanda muhtaçlara yardım etmemize olanak da sağlar.  Oruç tutmak suretiyle tasarruf ettiğimiz parayı muhtaçları gözetmesi için kilise gözetmenine veririz.  Bu yolla hastaların, açların ve başka sorunları olanların gözetilmesine yardım edebiliriz.

Oruç Bağışlarımız Cömert Olmalıdır

Bu paraya oruç bağışı denir.  Bu bağışın iki öğün boyunca tasarruf edilen meblağla sınırlı olması gerekmez.  Peygamberler, bizleri bağışlarımızda cömert olmaya teşvik etmişlerdir.

Oruç Tutmak Başkalarını Düşünür Hale Gelmemize Yardım Eder

Oruç kanunu başkalarını düşünür hale gelmemize yardım eder.  Bu kanun, Rab'bin işlerinde pay sahibi olmamıza olanak sağlar ve ona daha çok benzememize yardım eder.

Fedakarlık Tanrı'ya Duyulan Sevgiyi Gösterir

Zamanımızı ve varlıklarımızı başkalarının yararına kullanarak Tanrı ve Oğluna duyduğumuz sevgiyi göstermiş oluruz.  Baba'mızın planında üzerimize düşeni yapmış oluruz.  Kendimizi bu hayattan ve bundan sonraki hayattan sevinç duymaya hazırlarız.  En önemlisi Rab'be hizmet taahhüdümüzü yerine getirmiş oluruz.  Bu taahhüt, vaftiz için gereklidir. 

KUTSAL YAZILAR

Mosiya 4:16--27 (Fakir ve muhtaç olanlara hem maddi hem de manevi olarak hizmet edin.) 

Alma 5:46 (Alma, hakikati öğrenmek için oruç tuttu.)              

Alma 6:6 (Kilise, "Tanrı'yı bilmeyen canların refahı için" oruç tuttu ve dua etti.)

Ezra 8:23 ("Oruç tuttuk ve bunun için Tanrımıza yalvardık.")

İşaya 58:3--12 (İşaya oruç kanununu ve oruç tutmanın nimetlerini açıklar.)

Matta 6:1--4; 6:16--18 (Orucumuza ve bağışlarımıza dikkat çekmemeliyiz.)

2. Korintoslulara 9:7 (Gönülsüzce vermeyin, "Çünkü Tanrı güler yüzle veren kimseyi sever.")

Yakup 1:27 ("Saf din...:  Yetimleri ve dulları sıkıntılarında yalnız bırakmamaktır.")

Ö & A 59:12--16 (Nimetler, oruç tutmak ve dua etmekle gelir.)

ÖRNEKLER             

Büyük çiftlikler kuran zengin adam meseli (bkz. Luka 12:15--21).

İyi Samaritan meseli (bkz. Luka 10:29--37).

Lazarus ve zengin adam meseli (bkz. Luka 16:19--25).

4. İLKE

ONDALIK

Ondalık, Tanrı'yı Birinci Sıraya Koymamıza Yardımcı Olur

Tanrı'ya ait şeyleri hayatlarımızda birinci sıraya koymayı öğrenme yollarından biri de ondalık kanununa itaat etmektir.  Ondalık kanunu yeni bir şey değildir.  Malaki de dahil olmak üzere Eski Antlaşma peygamberleri tarafından öğretilmiştir.  [Malaki 3:8--11

Tanrı, Sahip Olduğumuz Her şeyin Kaynağıdır.

Bu kanunu anlamak için, sahip olduğumuz her şeyin kaynağının Tanrı olduğunu hatırlamalıyız.  Ondalık kanununda, gelirimizin onda birini O'na vermemizi emreder.  Bu para O'nun işleri için kullanılır.  Ondalık kelimesi onda bir anlamına gelir.

Tanrı'nın İşlerine Katkıda Bulunuruz

Ondalık, Tanrı'nın Kilisesinin ihtiyaçlarını sağlama yoludur.  Ondalık kanunu vasıtasıyla her birimiz Rab'bin işlerine ve onun kilisesine destek verebiliriz.

Ondalık, Başkalarını Düşünme Özelliğimizi Geliştirir

Ondalık ödemek, başkalarını düşünme özelliğimizi geliştirmemize de yardımcı olur.  Ondalık, imanımızın sınanma yollarından biridir.  Bu emre itaat ettiğimizde Rab bize hem manevi hem de maddi olarak nimet sözü verir.

KUTSAL YAZILAR

Yakup 2:18--19 ("Zenginlik peşinde koşmadan önce Tanrı'nın Krallığını ara.")

3. Nefi 13:19--21; Matta 6:19--21 ("Kendinize yeryüzünde hazineler oluşturmayın;...fakat hazinelerinizi cennette oluşturun.")

3. Nefi 13:24; Matta 6:24 ("Hem Tanrı'ya, hem de hırs ve servet putuna hizmet edemezsin.")

3. Nefi 13:33; Matta 6:33 ("Fakat önce Tanrı'nın Krallığını ve onun doğruluğunu arayın ve bütün bunlar size yazılacak.")

İbranilere 7:1--2 (İbrahim, Melkizedek'e ondalık ödedi.)

Ö & A 64:23 ("Bu gün [Rab]'bin insanları için fedakarlık etme ve ondalık ödeme günüdür, çünkü ondalığı ödeyen gelişinde yakılmayacak.")

Ö & A 85:3 ("O, halkını intikam ve yanma gününe karşı hazırlamak için onları ondalığa tabi tutar.")

Ö & A 119:3--4 (Ondalık, "sonsuza değin...değişmez bir kanundur".)

ÖRNEKLER

Farz edin ki, on milyonunu bana geri verirseniz size yüz milyon lira veririm diyorum.  Bunu yapar mısınız?  Tüm sahip olduklarımızı bize veren Cennetteki Baba'mızdır.  Geri vermemizi istediği sadece bu paranın yüzde onudur.  Bu para, toplantı evleri ve tapınaklar kurmak ve gerekli diğer şeyleri yapmak amacıyla kullanılır.  Ondalık ödediğimizde, O bizlere yeryüzündeki iyi şeylerin çok daha fazlasını vaat eder.  Fakat her şeyden önemlisi cennetin pencerelerini açacağını ve bolca maddi ve manevi nimetler vereceğini vaat eder.

6. KRALLIK DAHİLİNDE ÜYELİK

Mesih vasıtasıyla Baba'ya gelir ve ebedi hayata kavuşuruz. Mesih'in Kilisesi, Azizler'in kendilerini mükemmelleştirmelerine, sevindirici haberi ilan etmelerine ve kefaret vererek ölmüşleri kurtarmalarına yardım etmek amacıyla organize olmuştur.  Kilise, Cennetteki Baba'mızın tüm çocuklarının, ebedi hayata uzanan dar ve ince yola girmelerine yardım eder.  Bu müzakerenin ana ilkeleri şunlardır:

1. İsa Mesih, Yaratıcımız, Fidye ile Kurtaranımız, Kurtarıcımız ve Yargıcımızdır.

2. Yücelme, Mesih vasıtasıyla gelir.  O'nun Kilisesi mükemmelliğe doğru ilerlememize yardım eder.

3. Kilise ve üyeleri, Azizleri mükemmelleştirme sorumluluğuna sahiptirler

4. Kilise ve üyeleri sevindirici haberi ilan etme sorumluluğuna sahiptir.

5. Kilise ve üyeleri kefaret sayesinde ölmüşleri kurtarma sorumluluğuna sahiptirler.

6. Mükemmelliğe uzanan dar ve ince yolu izleyebiliriz.

1. İLKE

KURTULUŞ PLANINDA İSA MESİH'İN ROLÜ

İsa Mesih Yaratıcıdır

Bir çok sebepten ötürü İsa Mesih'e iman ederiz. O, yaratıcıdır.  [Mosiya 3:8]  İsa Mesih, Babasının emriyle yeryüzünü ve üzerindeki her şeyi yaratmıştır.  Sahip olduğumuz her şeyi bize o vermiştir.

 

İSA MESİH

Yaratıcı

Fidye Ödeyerek Kurtaran ve Kurtarıcı

Yargıç

 

O, Fidye ile Kurtaranımız ve Kurtarıcımızdır

O, Fidye ile Kurtaranımız ve Kurtarıcımızdır.  O'nun fedakarlığı sayesinde O'nunla ve Baba'mızla yaşamaya geri dönebiliriz.

O, Yargıcımızdır

İsa Mesih, yargıcımız olacak.  Ölümlü yaşamımız sona erdiğinde işlerimize ve arzularımıza göre bizi yargılayacaktır.  Baba ile beraber bizim savunucumuz olacaktır.

KUTSAL YAZILAR

Moroni 7:27-28 (Mesih, kefaretinden ötürü, kendisine iman edenlere merhamet etme hakkını Baba'dan almıştır.)

Yuhanna 1:1--14 (Her şey Kelam ile oldu ki O "etten ve kemiktendi ve aramızda yaşadı.")

Yuhanna 5:22, 30 ("Baba...tüm yargıyı Oğluna bıraktı.")

Koloselilere 1:16--17 (Her şey Oğul ile yaratılmıştı.)

İbranilere 1:1--3 (Tanrı, dünyaları Oğlu ile kurdu.)

1. Yuhanna 2:1 ("Baba'nın yanında bir savunucumuz var.")

Ö & A 137:9 (Ruh "tüm insanları amellerine göre, kalplerindeki arzuya göre yargılayacaktır.")

2. İLKE

MESİH VE O'NUN KİLİSESİYLE YÜCELMEK

Yücelme Tanrı'nın En Büyük Armağanıdır

Cennetteki Baba'mıza daha fazla benzemek için çaba göstermemiz gerekir. Ona geri dönmeye layık olmak için çaba sarf etmeliyiz.  Babamızın yanında barınma imtiyazı O'nun bizler için en büyük armağanıdır.  Bizler bu armağana yücelme, ebedi hayat veya kurtuluş diyoruz.  Bu armağan, layık olan ve bu hayat süresince kendilerini hazırlayanlara verilir. Yücelmeye layık olmak için, Mesih'in kefareti vasıtasıyla fiziksel ölümden kurtulmuş olmalıyız.

Ölümsüzlük Tüm İnsanlara Verilmiştir

Yücelme, ölümsüzlük armağanından daha büyüktür.  Mesih, dirilişiyle fiziksel ölümün üstesinden geldiği için bizler de ölümsüzlük elde ederiz.  Ölümsüzlük, doğru ya da günahkar olmasına bakılmaksızın herkese verilen karşılıksız bir armağandır.  Her birimiz bu hayattan sonra tekrar yaşayacağız.

Mesih Vasıtasıyla Yücelme

O'nu kabul eder ve O'nun sergilediği mükemmel örneği izlersek, Mesih'in kefareti yolumuzdaki tüm engelleri kaldırır.  Böylelikle sadece Mesih'in vasıtasıyla Baba'ya yönelebilir ve yücelme armağanına kavuşabiliriz.  [Yuhanna 14:6]

Kilise İlerlememize Yardım Eder

Kilise dahilindeki üyeliğimiz vasıtasıyla yücelmeye doğru ilerlememiz için ihtiyaç duyduğumuz ayinleri, manevi önderliği alabilir ve dostlardan oluşan bir çevre elde edebiliriz.

KUTSAL YAZILAR

2. Nefi 9:13 "Tüm insanlar mükemmel hale geldi ve ölümsüz oldu."

Ö & A 14:7 Ebedi hayat armağanı Tanrı'nın armağanları arasında en büyüğüdür.

Ö & A 93:19 "Nasıl ve neye ibadet ettiğini bilirsen, benim adımla Baba'ya yönelebilirsin.

Ö & A 132:12 "Bensiz veya benim sözüm olmadan hiç kimse Baba'ya yönelemez."

3. İLKE

KİLİSE'NİN MİSYONU: AZİZLERİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK

Vaftiz Olarak İsa'ya Gelin

Mesih'in Kilisesine vaftiz olmak suretiyle İsa'ya gelmek bizim ilahi yolda atacağımız en büyük adımdır.  Kilise, Cennetteki Baba'mızın tüm çocuklarının ebedi hayata kavuşmalarına yardım etmek için organize olmuştur.

Biz Başkalarının Kurtuluşu İçin Çalışırız

[Musa 1:39]  Kilise'nin üyeleri olarak Rab'be, çocuklarını ebedi hayata kazandırması için yardım etme imtiyazına sahibiz.  Bu iş üç ana misyonu içerir:

KİLİSE'NİN MİSYONU

Azizleri mükemmelleştirmek.

Sevindirici haberi duyurmak.

Ölmüşleri Kefaret aracılığıyla Kurtarmak.

İlk Misyon: Azizleri Mükemmelleştirmek

İlk olarak, Azizleri mükemmelleştirmeye çalışırız.  (Kutsal yazılar, Azizlerden bahsettiklerinde, Mesih'in kilisesine vaftiz olup O'nu kabul eden kişileri kastederler.)  İsa Mesih'in Kilisesi vasıtasıyla her bir üye, başkalarına hizmet etmek için büyük bir kuvvete ve bir çok fırsatlara kavuşur.  Bu şekilde Kilise, öğrenmemize ve mükemmelliğe uzanan yolda gelişmemize yardımcı olur.

Kutsal Yazı:  Efesoslulara 4:11--1ı (Mesih, Kilisesini "Azizleri mükemmelleştirmek için" kurdu.)

Hakikate ve Esin Yoluyla Gelen Rehberliğe Kavuşuruz

Kilise dahilinde, Rab tarafından seçilen ve ilham alan liderlerden sürekli bir rehberlik alırız.  Rab, bu liderler vasıtasıyla bize konuşur ve İsa Mesih'in hakiki sevindirici haberinin öğretilmesini sağlar.

Sevindirici Haber Törenlerini Uygularız

Kilise dahilinde sevindirici haber ayinlerini icra eder ve alırız.  Bu ayinler sayesinde Tanrı ile önemli antlaşmalar yaparız.  Bu ayinler günahlarımızdan ve kusurlarımızdan arınmamızı sağlar ve Kutsal Ruh'un yoldaşlığının sevincini yaşamamızı mümkün kılar.

Dostlara ve Kuvvete Kavuşuruz

Kilise dahilinde, diğer Kilise üyelerinin bize gösterdikleri dostluğun sevincini yaşarız.  İsa'nınkine benzer bir hayat yaşamak için birbirimize yardım eder ve birbirimizi bu hususta teşvik ederiz.  Bu dostluk, bize günlük hayatın baskılarına dayanma ve günaha teşvik eden ayartmalardan sakınma gücü verir.

Başkalarına Hizmet Ederiz

Üyeler, Kilise dahilinde aktif olarak görev aldıklarında birbirlerine öğreterek, kuvvet vererek ve hizmet ederek büyürler.  Kilise cemaati daimi ve profesyonel bir ruhban sınıfı değildir.  Bu yüzden, üyelerin tümü birbirlerine sevindirici haberi öğretir ve birbirlerinin yükünü hafifletirler.  Bu şekilde doğan hizmet fırsatları büyük nimetler için kaynak teşkil etmektedirler.

KUTSAL YAZILAR

Mosiya 18:17--29 (Alma, Kilise'yi organize eder ve temel fonksiyonlarını tanımlar.)

Moroni 6 (Moroni, Kilise'nin işleyişini açıklar.)

Luka 22:32 ("Doğruyu bulduğunda kardeşlerini kuvvetlendir.")

Resullerin İşleri 20:28, 35 (Gözettiğiniz sürüye dikkat edin.)

1. Korintoslulara 12:12--31 (Mesih'in vücudu---Kilise---her üyeye ihtiyaç duyar.)

Galatyalılara 6:2 ("Birbirinizin yüklerini taşıyın ve Mesih'in kanununu tamamlayın.")

1. Petrus 4:10 ("Herkes armağan aldığı gibi bu armağanı birbirine hizmette kullanır.")

1. Petrus 5:2 ("Aranızda olan Tanrı'nın sürüsünü besleyin.")

ÖRNEKLER

Diğer üyelerle dostluk birçok kütükle yakılan bir ateş gibidir.  Birlikte yakıldıklarında, kütükler büyük bir ateş teşkil eder ve çok ısı verirler.  Fakat kütükler tek başlarına yanmaları için birbirlerinden ayrılırlarsa kısa zamanda sönerler.  Parlak alevler yerine sönük bir ateş üretirler.   Yalnız bırakılırlarsa bu ateş de çabucak söner.  Kilise üyeleri itikatlarını paylaşmak, birbirinden öğrenmek için ve birbirini kuvvetlendirmek ve desteklemek için bir araya gelip toplanma ihtiyacı duyarlar.

4. İLKE

KİLİSE'NİN MİSYONU: SEVİNDİRİCİ HABERİ DUYURMAK

Sevindirici Haberi Başkalarıyla Paylaşırız

Başkalarının kurtuluşu için çalıştığımız ikinci yol sevindirici haberi, henüz duymamış olanlara duyurmaktır.  İsa Mesih'in sevindirici haberini kabul ettiğimizde bunu başkalarıyla paylaşma sorumluluğunu da kabul etmiş oluruz.  [Ö & A 88:81]  Kilise'nin bir üyesi olarak, kavuşmuş olduğunuz nimetleri arkadaşlarınız ve akrabalarınızla paylaşmak isteyeceksiniz.  Sergilediğiniz örnekle ve arkadaşlığınızla sevindirici haberin hayatınıza nasıl sevinç getirdiğini göreceklerdir.

Arkadaşlarımızı Daha Çok Şey Öğrenmeye Davet Etmeliyiz

Hayatınız, sevindirici haber sayesinde kavuştuğunuz büyük nimetleri arkadaşlarınıza sergileyecektir.  Kilise hakkında daha çok şey öğrenme arzularını geliştirmeleri için onlara yardım etmelisiniz.  Ardından bu arkadaşlarınızı misyonerlerle konuşmaya çağırabilirsiniz.

KUTSAL YAZILAR

Mosiya 28:3 (Mosiya'nın oğulları "bir canın bile yok olacağı" düşüncesini kabullenemediler.)

Markos 16:15 ("Bütün dünyaya gidin, ve sevindirici haberi tüm yaratılışa müjdeleyin.")

1. Korintoslulara 9:16 ("Görev bana kaldı; eğer sevindirici haberi müjdelemezsem yazık bana!")

Ö & A 4 ("Tarlada hasat zamanı gelmiş; işte orağını var kuvvetiyle savurarak ilerleyen kişiye...ona kurtuluş verilir.")

Ö & A 15:6 ("Senin için en değerli olacak şey canları [Mesih]'e getirmek olacaktır.")

Ö & A 18:10--16 "Bana bir çok can getirirsen sevincin ne büyük olacak!")

Ö & A 38:40--42 Her yaşlı, rahip, öğretmen ve üye sevindirici haberi müjdelemelidir.)

ÖRNEKLER

Büyük bir barajın hemen alt kesiminde oturduğunuzu farz edin.  Bir gün barajda bir çatlak dikkatinizi çekiyor ve barajın kısa zamanda yıkılacağını fark ediyorsunuz.  Bir sorun çıkacağını ailenize ve arkadaşlarınıza, sanki olağan bir durummuş gibi, önemsemez bir şekilde mi söylersiniz?  Yoksa tehlikeden kaçmaları için diğerlerini uyarmak amacıyla acilen elinizden geleni mi yaparsınız?  Aynı ilgiyi, sevindirici haberin kurtarıcı hakikatlerini henüz duymamış olan kimselerle paylaşmak konusunda da göstermeliyiz.  Rab şöyle demiştir ("komşusunu uyarması konusunda herkes uyarıldı" Ö & A 88:81).

5. İLKE

KİLİSE'NİN MİSYONU:  ÖLMÜŞLERİ KEFARET SAYESİNDE KURTARMAK

Tapınak Törenlerini Yerine Getirebiliriz

Başkalarının kurtuluşu için çalıştığımız üçüncü yol da tapınaklarda kutsal törenleri yerine getirmektir.  Bu törenleri önce kendimiz alırız.  Sonra da, bu hayatta sevindirici habere kavuşmamış olan kişiler için aynı törenleri yerine getirebiliriz.

Soy Araştırması Yapabiliriz

Soy araştırması sayesinde atalarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.  Ardından, Kilise'nin bir üyesi olarak, ölmüş olan bu kişiler için vaftizler ve gerekli diğer ayinleri yerine getirebilirsiniz. Bu önemli ayinlerden biri de sonsuza değin bir aile şeklinde birlikte olmamızı mümkün kılan ebedi evliliktir.

Tapınak'a Girmeye Layık Olmalıyız

Tapınaklar mukaddes yerler oldukları için sadece yüksek doğruluk standartlarına uyan Kilise üyeleri girebilir.  En az bir yıl süreyle üye olduğunuzda gözetmeniniz ile tapınağa girmeniz hakkında konuşabilirsiniz.  Gözetmeniniz gerekli standartlara uyup uymadığınızdan emin olmak için size bazı sorular soracaktır.  Daha sonra, kendiniz için kutsal ayinler alabilir ve bunları ölmüşler için yerine getirebilirsiniz.

KUTSAL YAZILAR

Yuhanna 5:25 ("Ölmüşler, Tanrı'nın Oğlu'nun sesini duyacaklar.")

1. Korintoslulara 15:29 ("Yoksa ölmüşler için vaftiz olanlar ne yapacaklar, eğer ölüler asla dirilmiyorlarsa?")

1. Petrus 3:18--19 (Mesih "hapisteki ruhlara sevindirici haberi müjdeledi.")

1. Petrus 4:6 ("bunun için ölülere de sevindirici haber müjdelendi.")

Ö & A 2 (Eliya "babalara verilen sözleri çocukların kalplerine ekecek.")

Ö & A 124:28--32 (Ölmüşler için törenleri yerine getirmeleri için Azizlere bir ev yapmaları emredildi.)

Ö & A 128 (Joseph Smith, ölmüşler için yapılan vaftiz hakkında talimatlar verir.)

Ö & A 138 Joseph F. Smith, ölmüşlerin kefaret verilerek kurtarılmasına ilişkin görümünü anlatır.)

6. İLKE

DAR VE İNCE YOL

Mükemmelliğe Giden Yolu İzleyebiliriz

Vaftiz olduğunuzda mükemmelliğe ve Cennetteki Babamızla birlikte yaşayacağınız ebedi hayata giden yola girmiş olacaksınız.  [2. Nefi 31:17--21]  Bu yolun sonuna kadar dayanmak büyük bir iman ve çaba gerektirir.  Fakat sonuna kadar dayanmak aynı zamanda sevinç ve huzur da getirir.  Cennetteki Baba'nızı memnun eden bir şekilde yaşadığınızı bilebilirsiniz.

Vaftiz Olarak Mesih'e Gelin

Kutsal Ruh, dar ve ince yolu izlemenize yardımcı olacaktır.  Aşağıdakileri yaparsanız Kutsal Ruh'un rehberliğine layık olursunuz---

İman eder

Günahlarınızdan tövbe eder

Vaftiz olur

Kutsal Ruh armağanını alır

Emirleri yerine getirir

Kilise dahilinde hizmet eder

KUTSAL YAZILAR

3. Nefi 27:16--17  ("Tövbe edip benim adımla vaftiz olan kimse Ruh'la dolacaktır; ve sonuna dek dayanırsa, bakın, o kimseyi Babamın önünde suçsuz kılacağım.")

Moroni 10:32--33 ("Mesih'e gelin ve O'nda mükemmelleşin.")

Matta 7:13--14 ("Hayata götüren kapı dardır ve yol zordur.")

Matta 7:21--24 ("Bana: Ya Rab, ya Rab, diyen her adam cennet krallığına girecek değildir; ancak Baba'mın isteklerini yerine getirenler girer.")

Filipelilere 2:12 ("Korku ve titreme ile kendi kurtuluşunuz için çalışın.")

ÖRNEKLER

Ebedi hayata uzanan yolda kalma gereğini anlamak için Lehi'nin hayat ağacı görümünü 1. Nefi 8. Bölümünü okuyunuz).

Home -  Ev